Anunţ concurs DADPP

Anunţ concurs DADPP

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI
Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, tel.0254-541220, fax 0254-545903
Nr. 5829 din 16 .04.2015

A N U N Ţ

În conformitate cu cu prevederile art. 22, alin.1 din H.G.R. nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la dispoziţiile Legii nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul Public Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, cls. I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului energetic.
Condiţii generale:
– să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii de participare la concurs:
– studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti;
– să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.57, alin.5, lit.c din Legea nr.188/1999, repectiv vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 9 ani;

Bibliografia propusă pentru funcţia publică de execuţie de consilier, cls.I, gradul profesional superior

• Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
• Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public;
• Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
• Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
Concursul constă în 3 etape succesive:
– selecţia dosarelor de înscriere;
– proba scrisă;
– interviul.

Concursul se va organiza la sediul Primariei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 în data de 20.05.2015, ora 10 proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani din data de 16.04.2015, până în data de 05.05.2015, ora 16, după ce vor fi verificate de secretarul comisiei de concurs.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 27.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :
• Formularul tip de înscriere la concurs (compartimentul resurse umane sau pe www petrosani.ro );
• Copia actului de identitate;
• Copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă, conform modelului aprobat prin Ordinului nr. 192 din 17 ianuarie 2013, pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilornecesare ocupării funcţiei publice;
• Cazier judiciar;
• Adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (adeverinţa trebuie să cuprindă în clar:numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
• Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
• Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (formular de la compartimentul resurse umane);
• Declaraţia pe propria răspundere care sa ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (formular de la compartimentul resurse umane);
• Curriculum Vittae.
La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original.

Director executiv,
Vişan Daniel-Adinel

Compartiment resurse umane, Popescu Iuliana