Anunț publicitate

Autoritatea contractantă: Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat

Adresa postală:  str. 1 Decembrie 1918, nr.93, localitatea: Petroșani, cod postal: 332019, județul Hunedoara, România, punct(e) de contact: Compartimentul Achiziții Publice, telefon 0254 541220 sau 0254 541221 interior 132, email dadpp@primariapetrosani.ro, fax 0354 801048

Tip anunț: achiziție Anexa 2 la Legea 98/2016

Tip contract: servicii

Denumirea achiziției: servicii de pază și protecție a bunurilor de pe Domeniul schiabil din masivul Parâng din municipiul Petroșani, județul Hunedoara

Cod CPV: 79713000-5 servicii de pază

Descrierea contractului: Prestare servicii de pază și protecție a bunurilor de pe Domeniul schiabil din masivul Parâng din municipiul Petroșani, județul Hunedoara – conform caiet de sarcini

Valoarea estimată fără TVA: 394.200 lei

Condiții contract: – Condiții de plată: autoritatea contractantă efectuează plata către prestator în termen de 30 zile de la primirea facturii pe bază de proces verbal și pontaje – conform proiect contract.

Condiții de prestare: serviciile de pază se prestează pentru toate obiectivele menționate în caietul de sarcini și la programul stabilit în caietul de sarcini, pentru o perioadă de 12 luni (365 zile) după constituirea garanției de bună execuție.

Condiții participare: Ofertantul va completa oferta în conformitate cu cerințele autorității contractante.

  • Propunerea financiară: se vor prezenta Formularul de ofertă, Detalierea elementelor de cost, Fișa de fundamentare a tarifului – în original.
  • Oferta va fi însoțită de: – Declarație privind conflictul de interese definit de art.60 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice – în original;

– Declarații privind neîncadrarea în art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice – în original;

 

– Certificatul constatator emis de ONRC sau echivalent, obiectul contractului trebuie să aibă corespondență în codul CAEN – copie lizibilă “conform cu originalul”;

– Experiență similară pentru servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani prin prezentarea unor recomandări/contracte/procese verbale de recepție/certificări de bună execuție/certificate constatatoare – copie lizibilă “conform cu originalul”;

– Licență de funcționare a societăților specializate de pază și protecție eliberată de Inspectoratul General al Poliției Române, conform Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicare – copie lizibilă “conform cu originalul”.

Valabilitatea ofertelor să fie de 90 zile de la termenul limită de primire.

Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut, cu respectarea cerințelor solicitate de autoritatea contractantă.

Termen limită primire oferte: 14.11.2017

Informații suplimentare: Ofertele se pot depune la sediul autorității contractante (camera 5 Registratură), în plic închis cu Scrisoarea de înaintare atașată. Oferta stabilită câștigătoare, pe perioada de valabilitate a acesteia, împreună cu comunicarea transmisă către ofertantul câștigător, vor constitui un contract angajant între părți. Clarificări se pot obține de la Compartimentul Achiziții Publice al instituției în baza unei solicitări scrise transmise prin fax la nr. 0354 801048 sau pe e-mail la adresa dadpp@primariapetrosani.ro. Persoana de contact Hodină Maria. Program de lucru: de luni până joi  de la ora 08.00 pînă la ora16.30 și vineri de la ora 08.00 până la 14.00.

Caietul de sarcini, proiectul de contract, modele de formulare se regăsesc mai jos:

caiet de sarcini
FORMULARE
PROIECT CONTRACT

Hotararea Consiliului Local

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>