ANUNȚ concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de consilier juridic

În conformitate cu dispoziţiile H.G.R. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la cele din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier juridic, cls.I, gradul profesional superior,  din cadrul  Compartimentului juridic, resurse umane-salarizare.

Condiţii generale:

 • să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de participare și atribuții conform fișei postului

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 an

Atribuții

 • Formulează acţiuni, întâmpinări, apeluri, interogatorii, recursuri, cereri de revizuire, contestaţii în anulare în acţiunile legate de activitatea D.A.D.P.P.;
 • Face parte din comisiile de atribuire a contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri locale şi fonduri europene;
 • Solicită legalizarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile;
 • Transmite hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile, către serviciile din cadrul DADPP și Primăriei municipiului Petroşani;
 • Transmite titlurile executorii(hotărâri judecătoreşti) către organele de specialitate în vederea executării silite;
 • Înaintează către instanţa de judecată, spre competenta soluţionare, plângerile formulate împotriva proceselor verbale de contravenţie;
 • Ţine evidenţa dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi a termenelor de judecată;
 • Formulează în termen răspunsuri scrise la sesizările cetăţenilor în legătură cu litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
 • Colaborează cu toate compartimentele Primăriei şi ale D.A.D.P.P. pe probleme specifice activităţii serviciului şi în special contrasemnează documentaţiile pentru achiziţii publice;
 • Formulează în termen legal răspunsuri scrise către petenţi şi orice organisme;
 • Avizează deciziile directorului executiv, pe baza referatelor justificative înaintate serviciului, după caz;
 • Studiază şi prelucrează legislaţia nou apărută cu şefii compartimentelor care au responsabilităţi specifice fiecărei noi prevederi legale, la solicitarea acestora

Bibliografia pentru concurs:

 • Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Constituția României, republicată;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi  completările ulterioare;
 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

   Concursul constă în 3 etape succesive:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 şi constă în proba scrisă în data de 20 februarie 2018, ora 10, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani  din data de 17.01.2018, până în data de 05.02.2018, ora 16.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 27.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :

 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul judiciar;
 9. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Din adeverinţa menţionată la litera f) trebuie să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia ocupată, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la litera c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail a instituţiei.

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Director executiv,
Vişan Daniel-Adinel

                                                                                        Compartiment resurse umane,
Popescu Iuliana

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>