Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de inspector, cls.I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului tehnologia informației

 În conformitate cu dispoziţiile H.G.R. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la cele din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de inspector, cls.I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului tehnologia informației.

Condiţii generale:

 • să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 Condiţii de participare și atribuții conform fișei postului

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 an

 

Atribuții

1)contribuie la analiza, proiectarea și exploatarea aplicațiilor, crearea de baze de date, cu participarea celorlalte compartimente și/sau la cererea conducerii;

2)asigură exploatarea lucrărilor realizate în cadrul compartimentelor sau furnizate de firme specializate în realizarea de software, colaborarea cu compartimentele beneficiare, asigurând ca exploatarea aplicației să fie corectă, integrală și la termen;

3)colaborează cu firmele care asigură service la calculatoare, imprimante și cu firma care asigură accesul la internet;

4)face propuneri privind dotarea cu echipamente în domeniul de activitate și asigură instalarea și punerea în funcțiune a acestora, în raport cu indicatorii hotărâți;

5)asigură administrarea și realizarea rețelei de calculatoare, gestionarea și întreținerea sistemului de operare al acesteia, precum și a calculatoarelor individuale;

6)realizează primul nivel de intervenție la echipamentele de calcul din dotare, verifică  sesizările privind disfuncționalitatea acestora, le rezolvă acolo unde este de competența sa;

7)apelează la serviciile de garanție și post garanție, sau la serviciile firmelor specializate care trebuie să rezolve impasul tehnic apărut;

8)asigură administrarea și întreținerea bazelor de date;

9)contribuie la perfecționarea sistemului informatic în conformitate cu necesitățile impuse de sistemul informațional existent, la buna utilizare de către personal prin eliminarea tehnicilor de rutină și utilizarea eficientă în conformitate cu ultimele proceduri în domeniul tehnicii  de calcul  și al legislației cu care lucrează compartimentele de specialitate;

10)contribuie la stabilirea necesarului de aplicații informatice, care să răspundă cererilor necesare desfășurării activității în Direcție, proiectează și implementează aplicații noi la cererea expresă a compartimentelor de specialitate din cadrul Direcției, în colaborare cu personalul de specialitate din aceste compartimente, în timp optim și cu maximă eficiență;

11)asigură suport tehnic de bună gospodărire și întreținerea judicioasă a tuturor resurselor hardware și software din dotare, contribuind la utilizarea corectă a acestora;

12)informează asupra situațiilor deosebite, propune și ia măsuri de soluționare și răspunde pentru realizarea  acestora;

13)controlează îndeaproape și avizează activitatea de service și întreținere;

14)gestionează sistemul de comunicații informatice ale Direcției prin intermediul serviciilor internet;

15)asigură instruire și asistență pentru persoanele care folosesc sistemul informatic;

16)colaborează cu compartimentele din cadrul Direcției pentru realizarea unui sistem informatic integrat;

17)contribuie la dezvoltarea, implementarea și administrarea sistemului informatic necesar furnizării de informații și servicii publice prin mijloace electronice colaborând în acest sens cu instituțiile reglementate prin legislația în vigoare și asigură asistență compartimentelor din Direcție pentru implementarea acestui sistem;

18)stabilește norme și proceduri interne pe care le aduc la cunoștința personalului din cadrul Primăriei în vederea asigurării securității datelor, a confidențialității și siguranței în utilizare a sistemului informatic din cadrul instituției în scopul bunei desfășurări a activității interne și a procedurii electronice;

19)se preocupă continuu de soluțiile informatice aplicate în administrația publică locală;

îndeplinește și alte sarcini specifice domeniului de activitate, date de către șefii ierarhic superiori.

 

Bibliografia pentru concurs:

 • Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Constituția României;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr.1007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administraţiei publice;
 • Legea 455/2001 privind semnătura electronică*) – republicată
 • Rețele de calculatoare-Andrew S. Tanenbaum, ediția a IV-a;
 • PC-Depanare și modernizare-ediția a IV-a, autor Scott Mueller, editura Teora.

   Concursul constă în 3 etape succesive:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 şi constă în proba scrisă în data de 13 decembrie 2018, ora 10, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani  din data de 12.11.2018, până în data de 03.12.2018, ora 16.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 27.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :

 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul judiciar;
 9. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Din adeverinţa menţionată la litera f) trebuie să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia ocupată, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la litera c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail a instituţiei.

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Director executiv,

Vişan Daniel-Adinel

                                               

 Compartiment resurse umane,

  Popescu Iuliana

                                                                      

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>