Refacere zid de sprijin si acces str. Magurii

 In atentia operatorilor economici interesati  de prezenta cumparare directa

Autoritatea contractanta a postat in catalogul electronic SEAP in sectiunea publicitate/anunturi, cumpararea directa: proiectare si executie “Refacere zid de sprijin si acces str. Magurii, mun Petrosani”.

Conditii de participare  Toti cei interesati isi vor incarca oferta in catalorgul electronic disponibil in SEAP sub denumirea : ZID DE SPRIJIN MAGURII pana la data limita stabilita in anunt, respectiv 12.05.2017, ora 12:00 . Pe e-mail se (dadpp@primariapetrosani.ro) vor transmite intentia de participare la cumpararea directa si acordurile de asociere sau subcontractare, dupa caz. :

Asociatii – operatorii economici care participa in comun odata cu depunerea ofertei vor prezenta acordul de asociere.

Subcontractantii – odata cu depunerea ofertei vor prezenta acordul de subcontractare.

Neprezentare acestora pana la data limita duce la neluarea in calcul a ofertei postate in SEAP.

Ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii va depune doc justificative care probeaza cele asumate prin aceste acorduri, formularul de oferta si listele cu cantitati de lucrari.

Valoarea estimata totala a achizitiei: 51540 lei fara TVA., din care: 7390 lei fara TVA- val. estimata a serviciilor de proiectare tehnica si asistenta tehnica din partea proiectantului si 44150 lei fara TVA – val. estimata a executiei  lucrarilor. Valoarea estimata a cheltuielilor cu organizarea de santier este 0 lei.

Cod CPV: 45243300-5 – lucrari de c-tii de pereti de protectie a malurilor

71322000- 1 – servicii de proiectare tehnica pt c-tia de lucrari publice.

Surse de finantare: buget local si bugetul de stat

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data depunerii ofertelor la sediul autoritatii contractante.

Criteriul de atribuire:  pretul cel mai scazut.

Informatii suplimentare se pot solicita la telefon 0254/541220, 0254/541221, int. 132, prin fax la nr. 0354/801048, sau prin e-mail la adresa: dadpp@primariapetrosani.ro

 

            Sef Serviciu                                                                   Comp. Achizitii publice/ Investitii                        

       Aron Dumitrescu                                                                                    Bianca Igarelu

CU Zid sprijin
F1-F2-F3 REFACERE ZID DE SPRIJIN STR MAGURII fara valori
Formulare
SF zid de sprijin
Studiu Geo Zid de sprijin str. Magura Petrosani

Avize:
A01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA_1
A02 PLAN DE SITUATIE_2
Cerere
Notificare mediu

Parte desenata:
A01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA_1
A02 PLAN DE SITUATIE_2
A03 PLAN SCARA_3
A04 SECTIUNE SCARA_4
A05 PLAN ZID DE SPRIJIN_5
A06 SECTIUNE ZID DE SPRIJIN_6

Topo:
Memoriu topo Magurii
TOPO Strada Magura Plan de situatie-Model

In atentia operatorilor economici interesati de prezenta cumparare directa – “Reparatii curente in parcul central Carol Schreter din municipiul Petrosani”.

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat din municipiul Petrosani, judetul Hunedoara, strada 1 Decembrie 1918, nr.93, intentioneaza sa achizitioneze lucrari de “Reparatii curente in parcul central Carol Schreter din municipiul Petrosani”.

Conditii de participare: toti cei interesati isi vor incarca oferta in catalogul electronic disponibil in SEAP si pe e-mail (dadpp@primariapetrosani.ro) se va transmite intentia de participare pentru identificarea ofertantilor, pana la data limita stabilita in anunt, respectiv 12.05.2017, ora 12,00. Se va preciza denumirea “REPARATII PARC CAROL SCHRETER”, nerespectarea acesteia poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Cod CPV: 45200000-9 lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice

Valoarea estimata a contractului: 75.808 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Modul de finalizare al cumpararii directe: incheierea unui contract de lucrari.

Proiect contract
Lista cu cantitati de lucrari

In atentia operatorilor economici interesati de prezenta cumparare directa

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat din municipiul Petrosani, judetul Hunedoara, strada 1 Decembrie 1918, nr.93, isi propune sa achizitioneze lucrari de “Reparatii la cladirea Statie inferioara (intoarcere) telescaun vechi.”

Conditii de participare: toti cei interesati isi vor incarca oferta in catalogul electronic disponibil in SEAP, pana la data limita stabilita in anunt, respectiv 08.05.2017. ora 15:00. Se va preciza denumirea “REPARATII STATIE TS PETROSANI”, nerespectarea acesteia poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Cod CPV: 45453100-8 – lucrari de renovare

Valoarea estimata a contractului: 66167.19 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Modul de finalizare al cumpararii directe: incheierea unui contract de lucrari

Proiect contract

Reparatii_curente_f3

In atentia operatorilor economici interesati de prezenta cumparare directa

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat din municipiul Petrosani, judetul Hunedoara, strada 1 Decembrie 1918, nr.93, isi propune sa achizitioneze lucrari de “Reparatii curente grup sanitar persoane cu handicap, sediul primariei din municipiul Petrosani”

Conditii de participare: toti cei interesati isi vor incarca oferta in catalogul electronic disponibil in SEAP, pana la data limita stabilita in anunt, respectiv 11.04.2017. Se va preciza denumirea “REPARATII GRUP SANITAR PETROSANI”, nerespectarea acesteia poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Cod CPV: 45453100-8 – lucrari de renovare

Valoarea estimata a contractului: 42 016.78 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Desfaceri Demolari

Finisaje grup sanitar

Instalatii sanitare

Instalatii electrice

Proiect contract intretinere si reparatii

Reparatii WC persoane handicap estimativ

 

A N U N Ţ

 

In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. muncitor calificat treapta I– Compartiment întreținere grupuri sanitare;
 2. muncitor calificat treapta I – Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

 

 Condiţii generale:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii de participare la concurs:

 • 10 clase/ școală profesională/studii medii
 • vechime minimum 3 ani

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului  trebuie sa  conţină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere ( formular tip)
 2. b) copia  actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
 4. d) copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pentru care optează şi adeverinta din data de 01.01.2011, data la care s-a abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă (dacă este cazul)
 1. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 1. f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să respecte formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății să care trebuie să conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia )
 2. g) curriculum vitae.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive:

 • Selecţia dosarelor de înscriere
 • Probă practică
 • Proba interviu

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 şi constă în proba practică în data de 04 mai 2017, ora 10, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 10.04.2017 până în data de 24.04.2017, ora 1600 la Primăria Municipiului Petroşani (registratură), relaţii suplimentare pot fi obţinute la, camera 27, et. 2.

           

 

 

In atentia operatorilor economici interesati de prezenta cumparare directa

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat din municipiul Petrosani, judetul Hunedoara, strada 1 Decembrie 1918, nr.93, isi propune sa achizitioneze lucrari de “Intretinere si reparatii strazi si trotuare din municipiul Petrosani”.

Conditii de participare: toti cei interesati isi vor incarca oferta in catalogul electronic disponibil in SEAP, pana la data limita stabilita in anunt, respectiv 07.04.2017. Se va preciza denumirea “REPARATII STRAZI PETROSANI”, nerespectarea acesteia poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Cod CPV: 45233142-6 lucrari de reparatii a drumurilor

Valoarea estimata a contractului: 441.668,06 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Modul de finalizare al cumpararii directe: incheierea unui contract de lucrari

Proiect contract intretinere si reparatii
Reparatii_cu_mixturi_asfaltic_251_mp_f3
Reparatii_cu_mixturi_asfaltic_1500_mp_f3
Reparatii_cu_mixturi_asfaltic_S945_mp_f3
Reparatii_trotuar_990_mp_f3
Reparatii_cu_mixturi_asfaltic_3700_mp_f3

A N U N Ţ

În conformitate cu dispoziţiile H.G.R. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la cele din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector, cls.I, gradul profesional principal, din cadrul Compartimentului investiții.

Condiţii generale:

 • să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de participare la concurs:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;

Bibliografia pentru concurs:

 • Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi  completările ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi  completările ulterioare;
 • H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Lege 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată ;
 • Legea 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul constă în 3 etape succesive:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 şi constă în proba scrisă în data de 09 mai 2017, ora 10, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani  din data de 03.04.2017, până în data de 24.04.2017, ora 16.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 27.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :

 • Formularul tip de înscriere la concurs (compartimentul resurse umane sau pe www petrosani.ro );
 • Copia actului de identitate;
 • Copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă, conform modelului aprobat prin Ordinului nr. 192 din 17 ianuarie 2013, pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (adeverinţa trebuie să cuprindă în clar: numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
 • Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
 • Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică(formular eliberat de compartimentul resurse umane);
 • Declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani(formular eliberat de compartimentul resurse umane);
 • Curriculum Vittae.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original.

Director executiv,
Vişan Daniel-Adinel                                                

                                         Compartiment resurse umane,
Popescu Iuliana

A N U N Ţ

In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacantă de muncitor calificat tr.I din cadrul Compartimentului administrare cimitire, sera de flori – zone verzi.

Condiţii generale:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de participare la concurs:

 • 10 clase/ școală profesională/studii medii
 • vechime minimum 3 ani

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului  trebuie sa  conţină următoarele documente: 

 1. cererea de înscriere (formular tip)
 2. copia  actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
 4. copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pentru care optează şi adeverinta din data de 01.01.2011, data la care s-a abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă (dacă este cazul)
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 1. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să respecte formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății să care trebuie să conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia )
 2. curriculum vitae.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive:

 • Selecţia dosarelor de înscriere
 • Probă practică
 • Proba interviu

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 şi constă în proba practică în data de 21 martie 2017, ora 10, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 24.02.2017 până în data de 09.03.2017, ora 1600 la Primăria Municipiului Petroşani (registratură), relaţii suplimentare pot fi obţinute la, camera 27, et. 2.

Director executiv,
Vişan Daniel-Adinel

Compartiment  resurse umane,
Popescu Iuliana

A N U N Ţ

In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate debutant, în cadrul Compartimentului administrativ și gestiune.

Condiţii generale:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii de participare la concurs:

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare  de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 

Bibliografia pentru concurs:

 

 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată;
 • Legea nr.53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare ( Titlul I cap. I și cap.II și Titlul II, cap. II art. 37–40 );
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorittăților sau instituților publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului  trebuie sa  conţină următoarele documente:

 

 1.  a) cererea de înscriere ( formular tip)
 2. b) copia  actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 3.   c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
 4. d) copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pentru care optează şi adeverinta din data de 01.01.2011, data la care s-a abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă (dacă este cazul)
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 1. f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să respecte formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății să care trebuie să conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia )
 2. g) curriculum vitae.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus în original.

 

Concursul constă în 3 etape succesive:

 • Selecţia dosarelor de înscriere
 • Proba scrisă
 • Proba interviu

 

Concursul se va organiza în data de 23 martie 2017, ora 10 ( proba scrisă)  la sediul Primăriei municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 24.02.2017 până în data de 09.03.2017, ora 1600 la Primăria Municipiului Petroşani (registratură), relaţii suplimentare pot fi obţinute la, camera 27, et. 2.

 

Director executiv,
Vișan Daniel-Adinel

Compartiment  resurse umane,
Popescu Iuliana    

In atentia operatorilor economici interesati de prezenta cumparare directa

Autoritatea contractanta a postat in catalogul electronic SEAP in secţiunea publicitate/anunturi, cumpararea directa privind achiziţionarea serviciilor de dirigentie pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare termica Colegiul National de Informatica, Carmen Sylva”. Toti cei interesati isi vor posta oferta in catalogul electronic SEAP sub denumirea “SERVICII DIRIGENTIE COLEGIUL CARMEN SYLVA”.pana la data de 21.12.2016.

Valoarea estimata totala a achiziţiei: 7535.92 lei fara TVA.

Cod CPV: 71356200-0 servicii de asistenta tehnica.

Surse de finanţare: buget local.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data depunerii ofertelor la sediul autoritarii contractante.

Obiectul cumpărării directe: servicii de dirigentie de şantier pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare termica Colegiul National de Informatica, Carmen Sylva”.

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.

Modul de finalizare a cumpărării directe: incheierea unui contract de servicii. Durata execuţiei contractului de servicii se desfasoara pe intreaga perioada de execuţie a lucrărilor “Reabilitare termica Colegiul National de Informatica, Carmen Sylva” pana la recepţia finala. Garanţia de buna execuţie in cuantum de S % din valoarea fara TVA a contractului. Achiziţia se va finaliza prin intermediul platformei SEAP, astfel recomandam tuturor operatorilor economici interesati sa fie inregistrati in SEAP si sa detina certificat digital valid.

Documentele solicitate:

 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, din care sa rezulte informaţii reale/actuale la data depunerii ofertei si faptul ca obiectul de activitate al ofertantului include domeniul ce face obiectul achiziţiei. Forma de prezentare- certificatul se va prezenta în original/copie lizibilă stampilata, semnata de către reprezentantul legal al ofertantului si conţinând menţiunea „conform cu originalul’Vcopie legalizata;
 • Autorizatie de diriginte de şantier eliberata de către Inspectoratul de Stat in Constructii, conform Ordinului nr. 1496/13.05.2011 al M.D.R.T. cu modificările si completările ulterioare, in domeniul de autorizare – Constructii civile industriale si agricole, aflata in termen de valabilitate, in copie semnata cu menţiunea “conform cu originalul”;
 • Formularul de oferta

Aceste documente se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante.

Informaţii suplimentare se pot solicita la telefon 0254/541220, 0254/541221, int. 132, prin fax la nr. 0354/801048, sau prin e-mail la adresa: spadpp_petrosani@yahoo.com.

SEF SERVICIU,                                                          INTOCMIT,
Dumitrescu Aron                                                       Bianca Igarelu

proiect-contract-diriginte-santier
caiet-de-sarcini