Anunț privind organizarea unui concurs în vederea ocupării pe o perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție

Anunț privind organizarea unui concurs în vederea ocupării pe o perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  cu modificările şi completările ulterioare.

Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. muncitor necalificat treapta I – Compartiment gospodărire comunală;
 2. muncitor necalificat treapta I – Compartiment administrare cimitir.

 

  Condiţii generale:

 

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii de participare la concurs:

 

 • studii generale
 • vechime minimum 1 an

 

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului  trebuie sa  conţină următoarele documente:

 

 1. a) cererea de înscriere ( formular tip)
 2. b) copia  actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
 4. d) copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pentru care optează şi adeverinta din data de 01.01.2011, data la care s-a abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă (dacă este cazul)
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 1. f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să respecte formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății să care trebuie să conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia )
 2. g) curriculum vitae.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive:

 • Selecţia dosarelor de înscriere
 • Probă practică
 • Proba interviu

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, şi constă în proba practică în data de 04 iulie 2019, ora 10, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 10.06.2019 până în data de 24.06.2019, ora 1600 la Primăria Municipiului Petroşani (registratură), relaţii suplimentare pot fi obţinute la, camera 27, et. 2.

   

Director executiv, Preda Lurențiu Ciprian

Compartiment  resurse umane,  Pavel Raluca Cristina

        

 

 

ANUNŢ concurs funcție vacantă – șef serviciu gr. II

In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacantă de șef serviciu gr. II în cadrul serviciului administrare cimitir, sera de  flori, întreținere grupuri sanitare.

  Condiţii generale:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de participare la concurs:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minimum 7 ani;
 • Cunoștințe de operare PC-nivel mediu, atestate cu certificat ECDL, sau alte certificate echivalente.

BIBLIOGRAFIE  

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 • Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare;
 • G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local(anexa1).

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului  trebuie sa  conţină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere ( formular tip)
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
 4. copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pentru care optează şi adeverinta din data de 01.01.2011, data la care s-a abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă (dacă este cazul)
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
 6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să respecte formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății să care trebuie să conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia )
 7. curriculum vitae.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive:

 • Selecţia dosarelor de înscriere
 • Probă scrisă
 • Proba interviu

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 93 şi constă în proba scrisă în data de 15 martie 2019 ora 10, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 21.02.2019 până în data de 06.03.2019  ora 1600 la Primăria Municipiului Petroşani (registratură).

Director executiv,
Vişan Daniel-Adinel

Compartiment  resurse umane
Popescu Iuliana

Concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante de muncitor calificat tr.II din cadrul Compartimentului sera de flori .

Concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante de muncitor calificat tr.II din cadrul Compartimentului sera de flori .

 

In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante de muncitor calificat tr.II din cadrul Compartimentului sera de flori .

  Condiţii generale:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii de participare la concurs:

 • studii generale/10 clase/ școală profesională/studii medii
 • vechime minimum 5 ani

 

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului  trebuie sa  conţină următoarele documente: 

 1. a) cererea de înscriere ( formular tip)
 2. b) copia  actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
 4. d) copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pentru care optează şi adeverinta din data de 01.01.2011, data la care s-a abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă (dacă este cazul)
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 1. f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să respecte formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății să care trebuie să conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia )
 2. g) curriculum vitae.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive:

 • Selecţia dosarelor de înscriere
 • Probă practică
 • Proba interviu

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, şi constă în proba practică în data de 21 ianuarie 2019, ora 10, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 19.12.2018 până în data de 09.01.2019, ora 1600 la Primăria Municipiului Petroşani (registratură), relaţii suplimentare pot fi obţinute la, camera 27, et. 2.

            

 

 

          Director executiv,  Vişan Daniel-Adinel

                                               

                                                                                          Compartiment  resurse umane,   Popescu Iuliana                                           

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de inspector, cls.I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului tehnologia informației

 În conformitate cu dispoziţiile H.G.R. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la cele din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de inspector, cls.I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului tehnologia informației.

Condiţii generale:

 • să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 Condiţii de participare și atribuții conform fișei postului

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 an

 

Atribuții

1)contribuie la analiza, proiectarea și exploatarea aplicațiilor, crearea de baze de date, cu participarea celorlalte compartimente și/sau la cererea conducerii;

2)asigură exploatarea lucrărilor realizate în cadrul compartimentelor sau furnizate de firme specializate în realizarea de software, colaborarea cu compartimentele beneficiare, asigurând ca exploatarea aplicației să fie corectă, integrală și la termen;

3)colaborează cu firmele care asigură service la calculatoare, imprimante și cu firma care asigură accesul la internet;

4)face propuneri privind dotarea cu echipamente în domeniul de activitate și asigură instalarea și punerea în funcțiune a acestora, în raport cu indicatorii hotărâți;

5)asigură administrarea și realizarea rețelei de calculatoare, gestionarea și întreținerea sistemului de operare al acesteia, precum și a calculatoarelor individuale;

6)realizează primul nivel de intervenție la echipamentele de calcul din dotare, verifică  sesizările privind disfuncționalitatea acestora, le rezolvă acolo unde este de competența sa;

7)apelează la serviciile de garanție și post garanție, sau la serviciile firmelor specializate care trebuie să rezolve impasul tehnic apărut;

8)asigură administrarea și întreținerea bazelor de date;

9)contribuie la perfecționarea sistemului informatic în conformitate cu necesitățile impuse de sistemul informațional existent, la buna utilizare de către personal prin eliminarea tehnicilor de rutină și utilizarea eficientă în conformitate cu ultimele proceduri în domeniul tehnicii  de calcul  și al legislației cu care lucrează compartimentele de specialitate;

10)contribuie la stabilirea necesarului de aplicații informatice, care să răspundă cererilor necesare desfășurării activității în Direcție, proiectează și implementează aplicații noi la cererea expresă a compartimentelor de specialitate din cadrul Direcției, în colaborare cu personalul de specialitate din aceste compartimente, în timp optim și cu maximă eficiență;

11)asigură suport tehnic de bună gospodărire și întreținerea judicioasă a tuturor resurselor hardware și software din dotare, contribuind la utilizarea corectă a acestora;

12)informează asupra situațiilor deosebite, propune și ia măsuri de soluționare și răspunde pentru realizarea  acestora;

13)controlează îndeaproape și avizează activitatea de service și întreținere;

14)gestionează sistemul de comunicații informatice ale Direcției prin intermediul serviciilor internet;

15)asigură instruire și asistență pentru persoanele care folosesc sistemul informatic;

16)colaborează cu compartimentele din cadrul Direcției pentru realizarea unui sistem informatic integrat;

17)contribuie la dezvoltarea, implementarea și administrarea sistemului informatic necesar furnizării de informații și servicii publice prin mijloace electronice colaborând în acest sens cu instituțiile reglementate prin legislația în vigoare și asigură asistență compartimentelor din Direcție pentru implementarea acestui sistem;

18)stabilește norme și proceduri interne pe care le aduc la cunoștința personalului din cadrul Primăriei în vederea asigurării securității datelor, a confidențialității și siguranței în utilizare a sistemului informatic din cadrul instituției în scopul bunei desfășurări a activității interne și a procedurii electronice;

19)se preocupă continuu de soluțiile informatice aplicate în administrația publică locală;

îndeplinește și alte sarcini specifice domeniului de activitate, date de către șefii ierarhic superiori.

 

Bibliografia pentru concurs:

 • Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Constituția României;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr.1007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administraţiei publice;
 • Legea 455/2001 privind semnătura electronică*) – republicată
 • Rețele de calculatoare-Andrew S. Tanenbaum, ediția a IV-a;
 • PC-Depanare și modernizare-ediția a IV-a, autor Scott Mueller, editura Teora.

   Concursul constă în 3 etape succesive:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 şi constă în proba scrisă în data de 13 decembrie 2018, ora 10, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani  din data de 12.11.2018, până în data de 03.12.2018, ora 16.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 27.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :

 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul judiciar;
 9. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Din adeverinţa menţionată la litera f) trebuie să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia ocupată, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la litera c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail a instituţiei.

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Director executiv,

Vişan Daniel-Adinel

                                               

 Compartiment resurse umane,

  Popescu Iuliana

                                                                      

 

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier, cls.I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului administrarea domeniului public și privat.

În conformitate cu dispoziţiile H.G.R. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la cele din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier, cls.I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului administrarea domeniului public și privat.

Condiţii generale:

 • să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de participare și atribuții conform fișei postului

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 an

Atribuții

– Participa la receptia lucrarilor de investitii si reparatii curente executate pe domeniul public si privat al municipiului;

– Elaborează propuneri pentru lucrări de alimentare cu apă şi canalizare a municipiului Petroşani, finanţate de la bugetul local;

– Urmăreşte ca toate lucrările ce privesc domeniul public să se efectueze în conformitate şi la termenele din autorizaţiile de săpare aprobate şi dupa caz ia măsuri, potrivit legii;

– Răspunde de asigurarea mijloacelor materiale şi a utilajelor necesare prevenirii inundaţiilor;

– Controlează modul în care agenţii economici cu profil industrial respectă obligaţiile ce le revin pentru asigurarea din surse proprii a apei industriale, reciclarea şi epurarea apelor uzate;

– Verifică şi ia măsuri pentru rezolvarea cererilor şi sesizărilor cetaţenilor;

– Verifică şi întocmeşte avize de săpare pentru diverse lucrări ce se execută pe domeniul public;

– Întocmeste propuneri pentru îmbunătăţirea dotării, înfrumuseţarea şi utilizarea eficientă a domeniului public;

– Verifică toate lucrările de săpături efectuate de investitori şi urmăreşte zilnic graficul de realizare a remedierilor, conform legii;

Bibliografia pentru concurs:

 • Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Constituția României;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   Concursul constă în 3 etape succesive:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 şi constă în proba scrisă în data de 19 noiembrie 2018, ora 10, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani  din data de 15.10.2018, până în data de 05.11.2018, ora 16.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 27.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :

 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul judiciar;
 9. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Din adeverinţa menţionată la litera f) trebuie să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia ocupată, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la litera c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail a instituţiei.

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

        Director executiv,

        Vişan Daniel-Adinel

                                               

                                         Compartiment resurse umane,

                                               Popescu Iuliana

A N U N Ţ

In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante de muncitor necalificat tr.I din cadrul Compartimentului administrare cimitire, sera de flori – zone verzi.

Condiţii generale:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii de participare la concurs:

 • studii generale/10 clase/ școală profesională/studii medii
 • vechime minimum 5 ani

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului  trebuie sa  conţină următoarele documente: 

 1. cererea de înscriere ( formular tip)
 2. copia  actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
 4. copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pentru care optează şi adeverinta din data de 01.01.2011, data la care s-a abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă (dacă este cazul)
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
 6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să respecte formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății să care trebuie să conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia)
 7. curriculum vitae.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive:

 • Selecţia dosarelor de înscriere
 • Probă practică
 • Proba interviu

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, şi constă în proba practică în data de 12 iulie 2018, ora 10, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 20.06.2018 până în data de 03.07.2018, ora 1600 la Primăria Municipiului Petroşani (registratură), relaţii suplimentare pot fi obţinute la, camera 27, et. 2.

         

 

          Director executiv,

       Vişan Daniel-Adinel

                                               

                                                                                            Compartiment  resurse umane,                                                                                                                                                                                               Popescu Iuliana          

 ANUNȚ concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de consilier juridic

În conformitate cu dispoziţiile H.G.R. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la cele din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier juridic, cls.I, gradul profesional superior,  din cadrul  Compartimentului juridic, resurse umane-salarizare.

Condiţii generale:

 • să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de participare și atribuții conform fișei postului

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 an

Atribuții

 • Formulează acţiuni, întâmpinări, apeluri, interogatorii, recursuri, cereri de revizuire, contestaţii în anulare în acţiunile legate de activitatea D.A.D.P.P.;
 • Face parte din comisiile de atribuire a contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri locale şi fonduri europene;
 • Solicită legalizarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile;
 • Transmite hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile, către serviciile din cadrul DADPP și Primăriei municipiului Petroşani;
 • Transmite titlurile executorii(hotărâri judecătoreşti) către organele de specialitate în vederea executării silite;
 • Înaintează către instanţa de judecată, spre competenta soluţionare, plângerile formulate împotriva proceselor verbale de contravenţie;
 • Ţine evidenţa dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi a termenelor de judecată;
 • Formulează în termen răspunsuri scrise la sesizările cetăţenilor în legătură cu litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
 • Colaborează cu toate compartimentele Primăriei şi ale D.A.D.P.P. pe probleme specifice activităţii serviciului şi în special contrasemnează documentaţiile pentru achiziţii publice;
 • Formulează în termen legal răspunsuri scrise către petenţi şi orice organisme;
 • Avizează deciziile directorului executiv, pe baza referatelor justificative înaintate serviciului, după caz;
 • Studiază şi prelucrează legislaţia nou apărută cu şefii compartimentelor care au responsabilităţi specifice fiecărei noi prevederi legale, la solicitarea acestora

Bibliografia pentru concurs:

 • Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Constituția României, republicată;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi  completările ulterioare;
 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

   Concursul constă în 3 etape succesive:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 şi constă în proba scrisă în data de 20 februarie 2018, ora 10, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani  din data de 17.01.2018, până în data de 05.02.2018, ora 16.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 27.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :

 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul judiciar;
 9. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Din adeverinţa menţionată la litera f) trebuie să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia ocupată, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la litera c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail a instituţiei.

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Director executiv,
Vişan Daniel-Adinel

                                                                                        Compartiment resurse umane,
Popescu Iuliana

Anunț publicitate

Autoritatea contractantă: Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat

Adresa postală:  str. 1 Decembrie 1918, nr.93, localitatea: Petroșani, cod postal: 332019, județul Hunedoara, România, punct(e) de contact: Compartimentul Achiziții Publice, telefon 0254 541220 sau 0254 541221 interior 132, email dadpp@primariapetrosani.ro, fax 0354 801048

Tip anunț: achiziție Anexa 2 la Legea 98/2016

Tip contract: servicii

Denumirea achiziției: servicii de pază și protecție a bunurilor de pe Domeniul schiabil din masivul Parâng din municipiul Petroșani, județul Hunedoara

Cod CPV: 79713000-5 servicii de pază

Descrierea contractului: Prestare servicii de pază și protecție a bunurilor de pe Domeniul schiabil din masivul Parâng din municipiul Petroșani, județul Hunedoara – conform caiet de sarcini

Valoarea estimată fără TVA: 394.200 lei

Condiții contract: – Condiții de plată: autoritatea contractantă efectuează plata către prestator în termen de 30 zile de la primirea facturii pe bază de proces verbal și pontaje – conform proiect contract.

Condiții de prestare: serviciile de pază se prestează pentru toate obiectivele menționate în caietul de sarcini și la programul stabilit în caietul de sarcini, pentru o perioadă de 12 luni (365 zile) după constituirea garanției de bună execuție.

Condiții participare: Ofertantul va completa oferta în conformitate cu cerințele autorității contractante.

 • Propunerea financiară: se vor prezenta Formularul de ofertă, Detalierea elementelor de cost, Fișa de fundamentare a tarifului – în original.
 • Oferta va fi însoțită de: – Declarație privind conflictul de interese definit de art.60 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice – în original;

– Declarații privind neîncadrarea în art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice – în original;

 

– Certificatul constatator emis de ONRC sau echivalent, obiectul contractului trebuie să aibă corespondență în codul CAEN – copie lizibilă “conform cu originalul”;

– Experiență similară pentru servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani prin prezentarea unor recomandări/contracte/procese verbale de recepție/certificări de bună execuție/certificate constatatoare – copie lizibilă “conform cu originalul”;

– Licență de funcționare a societăților specializate de pază și protecție eliberată de Inspectoratul General al Poliției Române, conform Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicare – copie lizibilă “conform cu originalul”.

Valabilitatea ofertelor să fie de 90 zile de la termenul limită de primire.

Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut, cu respectarea cerințelor solicitate de autoritatea contractantă.

Termen limită primire oferte: 14.11.2017

Informații suplimentare: Ofertele se pot depune la sediul autorității contractante (camera 5 Registratură), în plic închis cu Scrisoarea de înaintare atașată. Oferta stabilită câștigătoare, pe perioada de valabilitate a acesteia, împreună cu comunicarea transmisă către ofertantul câștigător, vor constitui un contract angajant între părți. Clarificări se pot obține de la Compartimentul Achiziții Publice al instituției în baza unei solicitări scrise transmise prin fax la nr. 0354 801048 sau pe e-mail la adresa dadpp@primariapetrosani.ro. Persoana de contact Hodină Maria. Program de lucru: de luni până joi  de la ora 08.00 pînă la ora16.30 și vineri de la ora 08.00 până la 14.00.

Caietul de sarcini, proiectul de contract, modele de formulare se regăsesc mai jos:

caiet de sarcini
FORMULARE
PROIECT CONTRACT

Hotararea Consiliului Local

A N U N Ţ

In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii contractual vacante:

 • inspector de specialitate gr.IA din cadrul Compartimentului investiții
 • muncitor calificatI din cadrul Compartimentului administrare cimitire, sera de flori – zone verzi.

 

  Condiţii generale:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii de participare la concurs pentru funcția contractuală de inspector de specialitate gr.IA:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minimum 5 ani

 

Condiţii de participare la concurs pentru funcția contractuală de muncitor calificat tr.I

 • certificat de calificare în meseria de mecanic auto;
 • vechime minimum 5 ani

 

BIBLIOGRAFIE pentru funcția contractuală de inspector de specialitate gr.IA:

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 • Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi  completările ulterioare;
 • H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului  trebuie sa  conţină următoarele documente:

 

 1. a) cererea de înscriere ( formular tip)
 2. b) copia  actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
 4. d) copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pentru care optează şi adeverinta din data de 01.01.2011, data la care s-a abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă (dacă este cazul)
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
 6. f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să respecte formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății să care trebuie să conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia )
 7. g) curriculum vitae.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Probele stabilite pentru concurs:

 • Selecţia dosarelor de înscriere pentru ambele posturi
 • Probă scrisă pentru postul de inspector de specialitate gr.IA
 • Probă practică pentru postul de muncitor calificat tr.I
 • Proba interviu pentru ambele posturi

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 şi constă în proba scrisă în data de 17 noiembrie 2017 ora 09, proba practică în data de 17 noiembrie 2017, ora 12, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 20.10.2017 până în data de 02.11.2017, ora 1600 la Primăria Municipiului Petroşani (registratură), relaţii suplimentare pot fi obţinute la, camera 27, et. 2.

           

Director executiv,
Vişan Daniel-Adinel                                                

                                                                                                       Compartiment  resurse umane,
Popescu Iuliana

In atentia operatorilor economici interesati de prezenta cumparare directa

Autoritatea contractanta a postat in catalogul electronic SEAP in sectiunea publicitate/anunturi, cumpararea directa: “Refacere zid de sprijin si acces str. Magurii, mun Petrosani”.

Conditii de participare  Toti cei interesati isi vor incarca oferta in catalogul electronic disponibil in SEAP sub denumirea : ZID DE SPRIJIN MAGURII pana la data limita stabilita in anunt, respectiv 13.10.2017. Pe e-mail (dadpp@primariapetrosani.ro) se vor transmite intentia de participare la cumpararea directa, formularul de oferta si propunerea financiara, pana la data limita de depunere a ofertelor.

Neprezentarea acestora pana la data limita duce la neluarea in calcul a ofertei postate in SEAP.

Ofertantul clasat pe locul 1 va depune, la solicitarea autoritatii contractante : Certificatul constatator din care sa reiasa codul CAEN si o recomanare/document constatator sau contract incheiat in ultimii 5 ani din care sa reiasa experienta similara pentru lucrarile ce fac obiectul contractului.

Valoarea estimata totala a achizitiei: 44100 lei fara TVA.,  – val. estimata a executiei  lucrarilor. Valoarea estimata a cheltuielilor cu organizarea de santier este 0 lei.

Durata de executie a lucrarilor: 3 luni.

Cod CPV: 45243300-5 – lucrari de c-tii de pereti de protectie a malurilor

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data depunerii ofertelor la sediul autoritatii contractante.

Criteriul de atribuire:  pretul cel mai scazut.

 

Informatii suplimentare se pot solicita la telefon 0254/541220, 0254/541221, int. 132, prin fax la nr. 0354/801048, sau prin e-mail la adresa: dadpp@primariapetrosani.ro

 

Sef Serviciu
Aron Dumitrescu

Comp. Achizitii publice/ Investitii
Bianca Igarelu

Armaturi
Betoane
Caiet de sarcini Cofraje
Devize
Formulare
Fundatii
PROIECT_CONTRACT-semnat

Proiect si detalii de executie
02- PLAN DE SITUATIE
A01- PLAN SI SECTIUNE TREPTE DE ACCES
Memoriu PT………P-151
R01- DETALIU ZID DE SPRIJIN
R02- ARMARE ZID DE SPRIJIN
R03- PLAN SI DETALIU DE FUNDATIE TREPTE DE ACCES
R04- PLAN COFRAJ SI ARMARE TREPTE DE ACCES