Anunț concurs în vederea ocupării a două funcţii contractuale de execuție vacante din cadrul Compartimentului gospodărire comunală

 

În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție vacante de muncitor calificat tr.I și muncitor necalificat tr.I din cadrul Compartimentului gospodărire comunală.

 Condiţii generale:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

Muncitor calificat tr.I

 • studii generale/10 clase/ școală profesională/studii medii
 • vechime minimum 5 ani

Muncitor necalificat tr.I

 • studii generale/10 clase/ școală profesională
 • vechime minimum 1 an

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului  trebuie să  conţină următoarele documente: 

 1. a) cererea de înscriere ( formular tip)
 2. b) copia  actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
 4. d) copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pentru care optează şi adeverinta din data de 01.01.2011, data la care s-a abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă (dacă este cazul)
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 1. f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să respecte formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății să care trebuie să conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia )
 2. g) curriculum vitae.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 Calendarul de desfășurare a concursului :

03.12.2019,ora 1600 termenul limită de depunere a dosarelor la Primăria Municipiului Petroşani (registratură)

05.12.2019  selecție dosare, afișare rezultate;

13.12.2019 proba practică ora 10;

– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 Detaliile privind desfăşurarea concursului sunt disponibile pe pagina oficială www. primăria petroșani.ro. .Relaţii suplimentare pot fi obţinute la, camera 27, et. 2, sau la telefon nr.541.220 interior 122.

 

 

           Director executiv,

    Preda Laurențiu Ciprian          

                                                                                                        Compartiment resurse umane,                 

                                                                                                                     Pavel Raluca Cristina           

ANUNŢ – Achiziţia serviciilor de proiectare şi a lucrărilor de execuţie la obiectivul “Construire soclu”

Denumire contract:

Achiziţia serviciilor de proiectare şi a lucrărilor de execuţie la obiectivul “Construire soclu, amplasare statuie, intersecţia DN66 cu strada Mihai Viteazu, din municipiul Petroşani judeţul Hunedoara

Data limită depunere oferta:

09.09.2019

Tip anunţ: Cumpărări directe

Tip contract: lucrări (proiectare şi execuţie)

Cod şi denumire CPV: 45262311-4 lucrări de structură de bază din beton;

71325000-2 servicii de proiectare a fundaţiilor.

Valoarea estimată:    151.364,00 RON

Descriere contract:

Contract de lucrări având ca obiect proiectarea, execuţia şi asistenţa tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţii “Construire soclu, amplasare statuie, intersecţia DN66 cu str. Mihai Viteazu, din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara

Condiţii referitoare la contract:

Se va încheia un contract de achiziţie publică de proiectare, execuţie lucrări şi asistenţă tehnică din partea proiectantului. Garanţia de bună execuţie este de 10% din valoarea fără TVA a contractului şi se constituie conform H.G. nr.395/2016.

Condiţii de participare:

Până la data limită de depunere a ofertelor, operatorii economici vor transmite oferta pe e-mail sau o vor depune la registratură. Oferta va cuprinde: Formularele nr.1-7, Modelul de contract însuşit. Ocupantul primului loc va prezenta până la data semnării contractului următoarele: Certificatul constatator emis de ONRC cu informaţii reale/actuale la data prezentării acestuia şi obiectul contractului să aibă corespondenţă în codul CAEN; documente justificative din care să reiasă că a mai prestat în ultimii 3 ani servicii similare obiectului contractului, respectiv, în domeniul construcţiilor civile sau industriale/fundaţii (contracte, certificate de predare-primire, recomandări, procese verbale de recepţie, certificate constatatoare) precum şi documente justificative din care să reiasă că a mai executat în ultimii 5 ani lucrări similare obiectului contractului respectiv în domeniul construcţiilor civile sau industriale/fundaţii (contracte, recomandări, procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, procese verbale de recepţie finală, certificate constatatoare). Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ publicitar şi vor respecta în totalitate cerinţele caietului de sarcini. Achiziţia directă se va finaliza în SEAP.

Criterii de atribuire:

Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare:

Achiziţia directă nu este o procedură propriu-zisă şi nu sunt aplicabile prevederile Legii nr. 101/2016. Ofertanţii trebuie să fie obligatoriu înscrişi în SEAP. Achiziţia directă se va realiza prin utilizarea catalogului electronic pus la dispoziţie de SEAP doar cu ofertantul clasat pe primul loc după verificarea ofertelor şi aplicarea criteriului de atribuire, urmând ca acesta şă fie invitat să posteze propunerea sa financiară în SEAP, la solicitarea autorităţii contractante. Depăşirea termenului limită stabilit în anunţ înseamnă că ofertele respective nu vor fi luate în considerare, fiind considerate întârziate şi vor fi retumate nedeschise. Studiul de fezabilitate şi documentaţia aferentă poate fi consultată pe site-ul www.adpp-petroşani.ro.

__________________________

Documente:

caiet sarcini soclu
Formulare
instructiuni pentru ofertanti soclu
proiect contract soclu
SF Construire soclu amplasare statuie intersecția DN66 cu str.M.Viteazu parte desenata
SF Construire soclu, amplasare statuie intersecție DN66 cu str.M.Viteazu-parte scrisă
Studiu geo pentru construire soclu amplasare statuie intersecția DN 66 cu strada Mihai Viteazu

ANUNT – organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de sef birou administrare patrimoniu, fond locativ de stat, spatii cu altă destinatie, gradul II

 În conformitate cu prevederilel art.386 lit.a și art.618 alin.3 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, raportat la prevederile H.G.R. nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat a municipiului Petroșani, organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă  de șef birou administrare patrimoniu, fond locativ de stat, spații cu altă destinație, gradul II.

Condiţii generale: 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465, alin.3 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Condiţiile de participare:

– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

– să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art.468, alin.2, lit.a din O.U.G. nr.57/2019, repectiv vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani;

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– studii universitare de master absolvite în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

 Atribuțiile postului:

 • Asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sau ale Primarului, pentru ținerea evidenței, valorificarea și buna administrare a domeniului public și privat al municipiului, conform legii după înscrierea în evidențele contabile;
 • Participă la toate acțiunile care vizează actualizarea evidenței, administrarea, exploatarea, conservarea și întreținerea domeniului public și privat al municipiului;
 • Asigură evidența mișcărilor patrimoniului apartinând primăriei municipiului;
 • Elaborarea de documentații privind trecerea bunurilor din domeniul public în cel privat;
 • Constituie și exploatează baza de date referitoare la situația juridică a imobilelor;
 • Propune legalizarea situațiilor juridice ale imobilelor (terenuri și clădiri) apartinând domeniului public și privat al municipiului;
 • Asigură înregistrarea în evidențele unității administrativ teritoriale, a terenurilor și construcțiilor care, potrivit dispozițiilor legale, sunt proprietatea municipiului;
 • Asigură elaborarea în termen a documentațiilor pentru ședințele consiliului local, ce privesc activitățile de care răspunde;
 • Elaborează proiecte de hotărâri pentru aplicarea G 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
 • Gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare
 • Îndeplinete orice atribuții din sfera de activitate menționate în legile din domeniu în vigoare sau la solicitarea șefului ierarhic superior;
 • Verifică și coordoneaza întreaga activitate a fondului locativ de stat.

 

Bibliografia pentru  concurs:

 • U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ-Partea a VI-a, Titlul II;
 • Constituția României;
 • Legea 114/1996 legea locuinței, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare;
 • Ordinul 3471/2008 pentru probarea Normelor Metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Decret lege 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație;
 • Lege 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv

republicările, modificările şi completările acestora.

Concursul constă în 3 etape succesive:

– selecţia dosarelor de înscriere;

– proba scrisă;

– interviul.

Concursul se va organiza la sediul Primariei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr.93 în data de 12.09.2019, ora 10, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior, cu respectarea termenelor prevăzute de H.G.R. 611/2008.

Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani din data de 12.08.2019, până în data de 02.09.2019, ora 16, după ce vor fi verificate de secretarul comisiei de concurs.

Dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul de promovare în funcţia  publică de conducere sus mentionată  va conţine în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere la concurs (compartiment resurse umane sau pe www petrosani.ro);
 2. curiculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 6. f) copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. h) cazierul administrativ.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus si în original.

 

Director Executiv,

Preda Laurențiu Ciprian

 

Compartiment  resurse umane,

Pavel Raluca Cristina

A N U N T – concurs în vederea ocupării a doua functii contractuale de executie, vacante

In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  cu modificările şi completările ulterioare.

Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. muncitor calificat treapta I- Serviciul administrarea domeniului schiabil Parâng;
 2. muncitor necalificat treapta I- Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân și salubrizare.

 

 Condiţii generale:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

– muncitor calificat treapta  I
studii medii/diplomă de absolvire a școlii profesionale sau curs de calificare mecanic de mașini și utilaje
vechime minim 1 an

– muncitor necalificat treapta  I
studii generale
vechime minim 1 an

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului  trebuie sa  conţină următoarele documente: 

 1. cererea de înscriere ( formular tip)
 2. copia  actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
 4. copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pentru care optează şi adeverinta din data de 01.01.2011, data la care s-a abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă (dacă este cazul)
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 1. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să respecte formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății să care trebuie să conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia)
 2. curriculum vitae.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Calendarul de desfășurare a concursului :

19.08.2019 ora 1600 termenul limită de depunere a dosarelor la Primăria Municipiului Petroşani (registratură)

21.08.2019  selecție dosare, afișare rezultate;

27.08.2019 proba practică ora 10;

– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detaliile privind desfăşurarea concursului sunt disponibile pe pagina oficială www. primăria petroșani.ro. .Relaţii suplimentare pot fi obţinute la, camera 27, et. 2, sau la telefon nr.541.220 interior 122.

 

Director executiv,
Preda Laurențiu Ciprian          

Compartiment resurse umane,
Pavel Raluca Cristina           

Anunț privind organizarea unui concurs în vederea ocupării pe o perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție

Anunț privind organizarea unui concurs în vederea ocupării pe o perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  cu modificările şi completările ulterioare.

Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. muncitor necalificat treapta I – Compartiment gospodărire comunală;
 2. muncitor necalificat treapta I – Compartiment administrare cimitir.

 

  Condiţii generale:

 

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii de participare la concurs:

 

 • studii generale
 • vechime minimum 1 an

 

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului  trebuie sa  conţină următoarele documente:

 

 1. a) cererea de înscriere ( formular tip)
 2. b) copia  actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
 4. d) copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pentru care optează şi adeverinta din data de 01.01.2011, data la care s-a abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă (dacă este cazul)
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 1. f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să respecte formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății să care trebuie să conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia )
 2. g) curriculum vitae.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive:

 • Selecţia dosarelor de înscriere
 • Probă practică
 • Proba interviu

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, şi constă în proba practică în data de 04 iulie 2019, ora 10, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 10.06.2019 până în data de 24.06.2019, ora 1600 la Primăria Municipiului Petroşani (registratură), relaţii suplimentare pot fi obţinute la, camera 27, et. 2.

   

Director executiv, Preda Lurențiu Ciprian

Compartiment  resurse umane,  Pavel Raluca Cristina

        

 

 

ANUNŢ concurs funcție vacantă – șef serviciu gr. II

In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacantă de șef serviciu gr. II în cadrul serviciului administrare cimitir, sera de  flori, întreținere grupuri sanitare.

  Condiţii generale:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de participare la concurs:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minimum 7 ani;
 • Cunoștințe de operare PC-nivel mediu, atestate cu certificat ECDL, sau alte certificate echivalente.

BIBLIOGRAFIE  

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 • Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare;
 • G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local(anexa1).

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului  trebuie sa  conţină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere ( formular tip)
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
 4. copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pentru care optează şi adeverinta din data de 01.01.2011, data la care s-a abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă (dacă este cazul)
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
 6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să respecte formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății să care trebuie să conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia )
 7. curriculum vitae.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive:

 • Selecţia dosarelor de înscriere
 • Probă scrisă
 • Proba interviu

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 93 şi constă în proba scrisă în data de 15 martie 2019 ora 10, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 21.02.2019 până în data de 06.03.2019  ora 1600 la Primăria Municipiului Petroşani (registratură).

Director executiv,
Vişan Daniel-Adinel

Compartiment  resurse umane
Popescu Iuliana

Concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante de muncitor calificat tr.II din cadrul Compartimentului sera de flori .

Concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante de muncitor calificat tr.II din cadrul Compartimentului sera de flori .

 

In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante de muncitor calificat tr.II din cadrul Compartimentului sera de flori .

  Condiţii generale:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii de participare la concurs:

 • studii generale/10 clase/ școală profesională/studii medii
 • vechime minimum 5 ani

 

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului  trebuie sa  conţină următoarele documente: 

 1. a) cererea de înscriere ( formular tip)
 2. b) copia  actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
 4. d) copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pentru care optează şi adeverinta din data de 01.01.2011, data la care s-a abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă (dacă este cazul)
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 1. f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să respecte formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății să care trebuie să conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia )
 2. g) curriculum vitae.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive:

 • Selecţia dosarelor de înscriere
 • Probă practică
 • Proba interviu

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, şi constă în proba practică în data de 21 ianuarie 2019, ora 10, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 19.12.2018 până în data de 09.01.2019, ora 1600 la Primăria Municipiului Petroşani (registratură), relaţii suplimentare pot fi obţinute la, camera 27, et. 2.

            

 

 

          Director executiv,  Vişan Daniel-Adinel

                                               

                                                                                          Compartiment  resurse umane,   Popescu Iuliana                                           

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de inspector, cls.I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului tehnologia informației

 În conformitate cu dispoziţiile H.G.R. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la cele din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de inspector, cls.I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului tehnologia informației.

Condiţii generale:

 • să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 Condiţii de participare și atribuții conform fișei postului

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 an

 

Atribuții

1)contribuie la analiza, proiectarea și exploatarea aplicațiilor, crearea de baze de date, cu participarea celorlalte compartimente și/sau la cererea conducerii;

2)asigură exploatarea lucrărilor realizate în cadrul compartimentelor sau furnizate de firme specializate în realizarea de software, colaborarea cu compartimentele beneficiare, asigurând ca exploatarea aplicației să fie corectă, integrală și la termen;

3)colaborează cu firmele care asigură service la calculatoare, imprimante și cu firma care asigură accesul la internet;

4)face propuneri privind dotarea cu echipamente în domeniul de activitate și asigură instalarea și punerea în funcțiune a acestora, în raport cu indicatorii hotărâți;

5)asigură administrarea și realizarea rețelei de calculatoare, gestionarea și întreținerea sistemului de operare al acesteia, precum și a calculatoarelor individuale;

6)realizează primul nivel de intervenție la echipamentele de calcul din dotare, verifică  sesizările privind disfuncționalitatea acestora, le rezolvă acolo unde este de competența sa;

7)apelează la serviciile de garanție și post garanție, sau la serviciile firmelor specializate care trebuie să rezolve impasul tehnic apărut;

8)asigură administrarea și întreținerea bazelor de date;

9)contribuie la perfecționarea sistemului informatic în conformitate cu necesitățile impuse de sistemul informațional existent, la buna utilizare de către personal prin eliminarea tehnicilor de rutină și utilizarea eficientă în conformitate cu ultimele proceduri în domeniul tehnicii  de calcul  și al legislației cu care lucrează compartimentele de specialitate;

10)contribuie la stabilirea necesarului de aplicații informatice, care să răspundă cererilor necesare desfășurării activității în Direcție, proiectează și implementează aplicații noi la cererea expresă a compartimentelor de specialitate din cadrul Direcției, în colaborare cu personalul de specialitate din aceste compartimente, în timp optim și cu maximă eficiență;

11)asigură suport tehnic de bună gospodărire și întreținerea judicioasă a tuturor resurselor hardware și software din dotare, contribuind la utilizarea corectă a acestora;

12)informează asupra situațiilor deosebite, propune și ia măsuri de soluționare și răspunde pentru realizarea  acestora;

13)controlează îndeaproape și avizează activitatea de service și întreținere;

14)gestionează sistemul de comunicații informatice ale Direcției prin intermediul serviciilor internet;

15)asigură instruire și asistență pentru persoanele care folosesc sistemul informatic;

16)colaborează cu compartimentele din cadrul Direcției pentru realizarea unui sistem informatic integrat;

17)contribuie la dezvoltarea, implementarea și administrarea sistemului informatic necesar furnizării de informații și servicii publice prin mijloace electronice colaborând în acest sens cu instituțiile reglementate prin legislația în vigoare și asigură asistență compartimentelor din Direcție pentru implementarea acestui sistem;

18)stabilește norme și proceduri interne pe care le aduc la cunoștința personalului din cadrul Primăriei în vederea asigurării securității datelor, a confidențialității și siguranței în utilizare a sistemului informatic din cadrul instituției în scopul bunei desfășurări a activității interne și a procedurii electronice;

19)se preocupă continuu de soluțiile informatice aplicate în administrația publică locală;

îndeplinește și alte sarcini specifice domeniului de activitate, date de către șefii ierarhic superiori.

 

Bibliografia pentru concurs:

 • Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Constituția României;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr.1007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administraţiei publice;
 • Legea 455/2001 privind semnătura electronică*) – republicată
 • Rețele de calculatoare-Andrew S. Tanenbaum, ediția a IV-a;
 • PC-Depanare și modernizare-ediția a IV-a, autor Scott Mueller, editura Teora.

   Concursul constă în 3 etape succesive:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 şi constă în proba scrisă în data de 13 decembrie 2018, ora 10, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani  din data de 12.11.2018, până în data de 03.12.2018, ora 16.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 27.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :

 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul judiciar;
 9. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Din adeverinţa menţionată la litera f) trebuie să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia ocupată, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la litera c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail a instituţiei.

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Director executiv,

Vişan Daniel-Adinel

                                               

 Compartiment resurse umane,

  Popescu Iuliana

                                                                      

 

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier, cls.I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului administrarea domeniului public și privat.

În conformitate cu dispoziţiile H.G.R. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la cele din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier, cls.I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului administrarea domeniului public și privat.

Condiţii generale:

 • să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de participare și atribuții conform fișei postului

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 an

Atribuții

– Participa la receptia lucrarilor de investitii si reparatii curente executate pe domeniul public si privat al municipiului;

– Elaborează propuneri pentru lucrări de alimentare cu apă şi canalizare a municipiului Petroşani, finanţate de la bugetul local;

– Urmăreşte ca toate lucrările ce privesc domeniul public să se efectueze în conformitate şi la termenele din autorizaţiile de săpare aprobate şi dupa caz ia măsuri, potrivit legii;

– Răspunde de asigurarea mijloacelor materiale şi a utilajelor necesare prevenirii inundaţiilor;

– Controlează modul în care agenţii economici cu profil industrial respectă obligaţiile ce le revin pentru asigurarea din surse proprii a apei industriale, reciclarea şi epurarea apelor uzate;

– Verifică şi ia măsuri pentru rezolvarea cererilor şi sesizărilor cetaţenilor;

– Verifică şi întocmeşte avize de săpare pentru diverse lucrări ce se execută pe domeniul public;

– Întocmeste propuneri pentru îmbunătăţirea dotării, înfrumuseţarea şi utilizarea eficientă a domeniului public;

– Verifică toate lucrările de săpături efectuate de investitori şi urmăreşte zilnic graficul de realizare a remedierilor, conform legii;

Bibliografia pentru concurs:

 • Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Constituția României;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   Concursul constă în 3 etape succesive:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 şi constă în proba scrisă în data de 19 noiembrie 2018, ora 10, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani  din data de 15.10.2018, până în data de 05.11.2018, ora 16.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 27.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :

 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul judiciar;
 9. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Din adeverinţa menţionată la litera f) trebuie să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia ocupată, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la litera c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail a instituţiei.

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

        Director executiv,

        Vişan Daniel-Adinel

                                               

                                         Compartiment resurse umane,

                                               Popescu Iuliana

A N U N Ţ

In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante de muncitor necalificat tr.I din cadrul Compartimentului administrare cimitire, sera de flori – zone verzi.

Condiţii generale:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii de participare la concurs:

 • studii generale/10 clase/ școală profesională/studii medii
 • vechime minimum 5 ani

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului  trebuie sa  conţină următoarele documente: 

 1. cererea de înscriere ( formular tip)
 2. copia  actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
 4. copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pentru care optează şi adeverinta din data de 01.01.2011, data la care s-a abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă (dacă este cazul)
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
 6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să respecte formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății să care trebuie să conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia)
 7. curriculum vitae.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive:

 • Selecţia dosarelor de înscriere
 • Probă practică
 • Proba interviu

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, şi constă în proba practică în data de 12 iulie 2018, ora 10, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 20.06.2018 până în data de 03.07.2018, ora 1600 la Primăria Municipiului Petroşani (registratură), relaţii suplimentare pot fi obţinute la, camera 27, et. 2.

         

 

          Director executiv,

       Vişan Daniel-Adinel

                                               

                                                                                            Compartiment  resurse umane,                                                                                                                                                                                               Popescu Iuliana