REGULAMENT de organizare şi funcţionare

ROMÂNIA                                                                                            Anexa

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                            la H.C.L.  nr.9 / 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

 REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a Direcției Administrarea Domeniului Public şi Privat

 

Capitolul 1

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1. Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat din subordinea Consiliului Local al municipiului Petroşani este o diviziune administrativă de interes local, cu personalitate juridică, cu ştampilă, cont propriu şi cod fiscal, fiind finanţată din bugetul local şi din alte surse.

Directorul D.A.D.P.P. are rolul de ordonator terţiar de credite.

Art.2. În toate actele încheiate se va utiliza antetul Consiliul Local al Municipiului Petroşani – Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Art.3.  Sediul Direcției  Administrarea Domeniului Public şi Privat este în municipiul Petroşani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 93, telefon 0254/541220, fax 0354/801048, e-mail dadpp@primariapetrosani.ro,web:www.adpp-petrosani.ro.
 

Capitolul 2

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

Art.4. Direcția  Administrarea Domeniului Public şi Privat este condus şi coordonat de către un director executiv, fiind alcătuit din servicii şi compartimente funcţionale, iar în componenţa acestuia sunt încadraţi funcţionari publici şi personal contractual:

 • Direcţia executivă

Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, asociații de proprietari, achiziții publice, investiții, energetic, iluminat public

 • Compartiment Administrarea Domeniului Public şi Privat
 • Compartiment asociaţii de proprietari
 • Compartiment achiziţii publice
 • Compartiment investiţii
 • Compartiment energetic
 • Compartiment iluminat public

Serviciul contabilitate, patrimoniu, administrativ și gestiune, fond locativ de stat, spaţii cu altă destinaţie

 • Compartiment contabilitate
 • Compartiment administrare patrimoniu
 • Compartiment administrativ și gestiune
 • Compartiment fond locativ de stat, spaţii cu altă destinaţie

Compartiment juridic, resurse umane-salarizare

Compartiment tehnologia informatiei

Serviciul administrarea domeniului schiabil Parâng

Serviciul gospodărire comunală, gestionarea câinilor fără stăpan și salubrizare

 • Compartiment gospodărire comunală
 • Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân și salubrizare

Serviciul administrare cimitir, sera de flori, întreţinere grupuri sanitare

 • Compartiment administrare cimitir
 • Compartiment sera de flori
 • Compartiment întreţinere grupuri sanitare

 

Capitolul 3

OBIECTUL DE ACTIVITATE

 

Art.5. Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat are ca scop buna coordonare şi executare a activităţilor edilitar – gospodăreşti specifice în vederea asigurării bunei administrări a domeniului public şi privat prin:

 • satisfacerea nevoilor de utilitate publică a comunităţilor locale;
 • continuitatea serviciului;
 • ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate;
 • dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar – urbane a unităţilor administrativ teritoriale;
 • protecţia şi conservarea mediului natural şi construit;
 • menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu nevoile de igienă şi sănătate publică.

Art.6. Direcția administrarea domeniului public şi privat se realizează prin organizarea şi desfăşurarea, la nivel local, a activităţilor edilitar – gospodăreşti specifice domeniilor componente ale acesteia.

Art.7. Directorul executiv al Direcției Administrarea Domeniului Public şi Privat reprezintă  Direcția în relaţiile cu alte instituţii publice,  agenţi economici şi alte persoane fizice şi juridice. Din punct de vedere administrativ, directorul executiv este subordonat primarului municipiului Petroşani. Directorul executiv al Direcției Administrarea Domeniului Public şi Privat  este  împuternicit  să semneze actele de angajare, de cheltuieli curente, comenzi, contracte şi convenţii, dispoziţii de plată în numerar, precum şi documentele, contractele, actele privind veniturile proprii ale Direcției  Administrarea Domeniului Public şi Privat şi altele. Semnarea de către directorul executiv a actelor în cauză va fi facută numai dacă acestea poartă viza de control financiar preventiv, organizat conform  legii.

În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, directorul executiv emite decizii.

Directorul executiv are următoarele sarcini şi atribuţii principale:

 1. coordonează şi verifică activitatea Direcției, le repartizează corespondenţa pentru rezolvare controlând activitatea subordonaţilor;
 2. urmăreşte planul de activitate zilnic, săptămânal, trimestrial şi urmăreşte realizarea lui, cât şi respectarea programului anual al achiziţiilor publice, conform legislației în vigoare;
 3. asigură managementul echipelor de identificare, accesare, implementare a proiectelor cu finanţare din fonduri europene;
 4. face parte din echipele ce identifică, derulează, obţin finanţarea, implementează programele şi proiectele finanţate din fonduri europene;
 5. face parte din comisiile de atribuire a contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri locale;
 6. participă la convocările legate de implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă;
 7. prezintă periodic şi de câte ori este nevoie rapoarte de activitate ale Direcției;
 8. preia, repartizează şi urmăreşte executarea şi termenele sarcinilor suplimentare ce revin Direcției din şedintele Consiliului Local;
 9. urmăreşte, supraveghează, controlează şi evaluează activitatea personalului din subordine;
 10. urmăreşte şi verifică executarea lucrărilor şi serviciilor de investiţii, urmăreşte şi verifică finalizarea şi recepţia acestora, conform legislației în vigoare;
 11. urmăreşte şi verifică recepţia obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local;
 12. verifică inventarierea bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Petroșani;
 13. propune şi verifică realizarea măsurilor pentru asigurarea igienei şi sanătăţii publice, prin curăţarea drumurilor, aleilor din municipiul Petroşani;
 14. propune lucrări pentru construirea, modernizarea şi întreţinerea instalaţiilor de dirijare şi semnalizare, montarea de indicatoare rutiere, marcaje şi alte instalaţii de avertizare din municipiul Petroşani;
 15. propune şi ia măsuri pentru asigurarea iluminatului public stradal şi ornamental pentru întreţinerea şi modernizarea reţelei şi instalaţiilor, încheind prin personalul din subordine, contracte în acest sens;
 16. urmăreşte desfăşurarea corespunzătoare a serviciilor comunale de apă şi canalizare, salubrizare, alimentare cu energie electrică, termică şi gaze naturale din municipiul Petroşani;
 17. îndeplineşte orice alte sarcini date de către şefii ierarhici

 

 

Art.8. Serviciile din structura organizatorică a Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat au următoarele atribuţii:

 

 1. SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, ASOCIAȚII DE PROPRIETARI, ACHIZIȚII PUBLICE, INVESTIȚII, ENERGETIC, ILUMINAT PUBLIC

Şeful Serviciului are următoarele sarcini şi atribuţii principale:

Organizează şi coordonează activitatea următoarelor compartimente:

1.1  Compartiment administrarea domeniului public şi privat

1.2  Compartiment asociaţii de proprietari

1.3  Compartiment achiziţii publice

1.4. Compartiment investiții

1.5  Compartiment energetic

1.6  Compartiment iluminat public

– Organizează, îndrumă  şi  controlează  activitatea  de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Petrosani.

– Ține evidenţa bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al municipiului Petrosani, conform legislaţiei în vigoare.

– Prezintă periodic şi de câte ori este nevoie rapoarte de activitate ale compartimentelor din subordine;

– Preia, repartizează şi urmăreşte executarea şi termenele sarcinilor suplimentare ce revin serviciului (compartimentele din subordine) din şedinţele Consiliului Local;

– Urmăreşte, supraveghează, controlează şi evaluează activitatea personalului din subordine;

– Urmăreşte executarea lucrărilor  de investiţii și reparații, urmăreşte finalizarea şi recepţia acestora;

–  Participă la inventarierea bunurilor din domeniul public şi privat;

–  Coordonează şi asigură desfăşurarea activităţilor fiecărui compartiment din subordine;

–  Îndeplineşte orice alte sarcini date de către şefii ierarhici superiori.

 

1.1. Compartiment Administrarea Domeniului Public şi Privat

Îndeplineşte următoarele sarcini şi atribuţii principale:

 1. Consiliul Local al Municipiului Petroşani prin Compartiment Administrarea Domeniului Public și Privat va acţiona în domeniul administrării şi întreţinerii drumurilor şi străzilor pentru a satisface interesul general de transport şi va asigură:
 2. a) creşterea capacităţii de preluare a traficului;
 3. b) îmbunătăţirea condiţiilor de deplasare pentru autovehicule;
 4. c) montarea de indicatoare rutiere, de orientare și de informare.
 5. Consiliul Local al Municipiului Petroşani prin Compartiment Administrarea Domeniului Public și Privat va stabili un program unitar care să conducă la îndeplinirea tuturor cerinţelor conducătorilor auto şi pietonilor participanţi la trafic, program ce va cuprinde măsuri pentru:
 6. a) reabilitarea arterelor principale şi a celor de acces în localităţi;
 7. b) modernizarea intersecţiilor, podurilor, pasajelor şi traversărilor subterane /supraterane;
 8. c) reparaţii capitale, realizarea de covoare asfaltice, asigurarea necesarului de mijloace de producţie pentru producerea mixturilor asfaltice, asigurarea cu mijloace de execuţie, efectuarea lucrărilor aferente infrastructurii edilitare;
 9. d) creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei prin dotarea cu mijloace de semnalizare perfecţionate şi de dirijare automată a traficului;
 10. e) realizarea arterelor pentru preluarea traficului greu din interiorul oraşului;
 11. f) sistematizarea reţelei de drumuri pe principiul inelar-radial;
 12. g) executarea lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor numai pe baza planurilor şi documentaţiilor de urbanism, studiilor de circulaţie şi de trafic, cu respectarea procedurilor tehnice de execuţie pentru:

– execuţia îmbrăcăminţilor din pavaje de piatră brută;

– repararea îmbrăcăminţilor asfaltice;

– execuţia fundaţiilor din piatră spartă într-un singur strat;

– execuţia lucrărilor de încadrare a îmbrăcăminţilor;

– montarea bordurilor din beton pe fundaţie din beton;

– turnarea prin aşternere mecanică a covoarelor asfaltice subţiri din mortar bituminos preparat la cald;

– amenajarea domeniului public pentru evenimente deosebite;

– amenajarea şi întreţinerea parcărilor;

– executarea stratului rutier din materiale granulare stabilizate cu ciment;

– execuţia stratului de fundaţie din agregate în amestecuri optimale;

– executarea straturilor bituminoase cilindrate din mixturi asfaltice;

 1. h) actualizarea/completarea planurilor cadastrale, cu materializarea pe planuri a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, împreună cu serviciile de specialitate din cadrul P.M.P;
 2. i) coordonarea operatorilor de servicii publice de gospodărie comunală la efectuarea lucrărilor de orice natură la infrastructura tehnico-edilitară a localităţilor.
 3. Consiliul Local al Municipiului Petroşani prin Compartiment Administrarea Domeniului Public și Privat împreună cu Poliţia rutieră vor reglementa circulaţia, parcarea, staţionarea şi oprirea pe străzi a autovehiculelor.
 4. În funcţie de intensitatea traficului, drumurile publice vor fi prevăzute cu staţii amenajate în afara fluxului circulaţiei, acolo unde spațiul permite, pentru oprirea mijloacelor de transport în comun. Semnalizarea unitară şi amenajarea acestora se asigură de către consiliile locale în intravilan şi de către consiliile judeţene în extravilan, indiferent de categoria drumurilor.

Îndeplineşte orice alte sarcini date de către şefii ierarhici superiori.

 

Amenajarea şi întreţinerea parcărilor

 1. Amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare se vor realiza conform hotărârii consiliului local, stabilirea amplasamentelor făcându-se împreună cu Poliţia rutieră.
 2. Parcarea reprezintă acel spaţiu destinat în mod special staţionării vehiculelor, semnalizat prin indicatoare şi marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumurilor.
 3. Pentru parcările de reşedinţă, se pot organiza licitaţii pentru concesionare/inchiriere a locurilor de parcare, prin HCL, de către Serviciile de specialitate din cadrul P.M.P.
 4. Parcările de reşedinţă vor fi amenajate, exploatate şi întreţinute de Compartiment Administrarea Domeniului Public și Privat.
 5. Parcările publice sau private, cu plată, vor fi amenajate de persoanele juridice care le au în exploatare.
 6. Parcarea autovehiculelor pe căile de circulaţie este permisă numai cu avizul organelor de reglementare a circulaţiei rutiere şi în condiţiile stabilite împreună cu consiliul local. Spaţiile în care se permite parcarea vor fi identificate prin marcaje speciale. Sumele încasate de taxe pentru parcare vor fi vărsate la bugetul local.
 7. Îndeplineşte orice alte sarcini date de către şefii ierarhici

 

Amenajarea şi întreţinerea locurilor de agrement

1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, compartimentul administrarea domeniului public şi privat va exploata locurile de agrement aflate sub incidenţa consiliului local.

 

 

1.2. Compartiment asociaţii de proprietari

Îndeplineşte următoarele sarcini şi atribuţii principale:

 

 1. Asigură întocmirea şi distribuirea materialelor informative de interes pentru asociaţiile de proprietari prin care să contribuie la buna desfăşurare a acestora;
 2. Participă la toate acţiunile şi discuţiile unde se analizează problemele de îndrumare, sprijin şi control ale asociaţiilor de proprietari;
 3. Acordă consultanţă privind constituirea asociaţiilor de proprietari în clădirile de locuinţe cu mai multe tronsoane sau scări, pe fiecare tronson ori scară în parte, numai în condiţiile în care nu există proprietate comună aferentă tronsoanelor sau scărilor care nu poate fi delimitată;
 4. Organizează întruniri cu cetăţenii pentru a le explica şi a încerca să-i convingă să se asocieze în vederea organizării de Asociaţii de proprietari;
 5. Organizează şedinţe de mediere a conflictelor apărute între proprietari şi reprezentanţii conducerii asociaţiei de proprietari sau între asociaţii de proprietari şi furnizorii de utilităţi.
 6. Îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligaţiilor ce le revin pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din condominiu;
 7. Îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru respectarea de către acestea a prevederilor legale;
 8. Asigură consultanţă cetăţenilor municipiului Petroşani în vederea înfiinţării de asociaţii de proprietari;
 9. Verifică şi după caz ia măsuri pentru clarificarea sesizărilor primite în ceea ce priveşte activitatea asociaţiilor de proprietari, precum şi cu privire la relaţia asociaţie-cetăţean;
 10. Verifică reclamaţiile şi sesizările înregistrate de către cetăţeni şi ia măsuri pentru soluţionarea acestora conform prevederilor legale;
 11. Participă la adunările generale ale asociaţiilor de proprietari;
 12. Completează şi actualizează baza de date cu asociaţiile de proprietari din municipiul Petroşani;
 13. Completează şi actualizează baza de date cu asociaţiile de proprietari din municipiul Petroşani care sunt incluse în programul naţional de reabilitare termica a imobilelor;
 14. Organizează întruniri speciale între reprezentanţii Primăriei şi ai asociaţiilor de proprietari în vederea implementării programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, prin înştiinţarea asociaţiilor de proprietari asupra posibilităţii de înscriere a acestora.
 15. Răspunde de gestionarea procedurilor operaţionale ale sistemului de control intern şi cu registrul riscurilor.
 16. Îndeplineşte orice alte sarcini date de către şefii ierarhici superiori.

 

1.3. Compartiment achiziţii publice

Îndeplineşte următoarele sarcini şi atribuţii principale:

 

 1. întocmește planul anual al achizițiilor publice și strategia anuală a achizițiilor publice;
 2. întocmește documentații pentru achiziționarea de produse, lucrări și servicii conform legislației în vigoare și a procedurilor interne.
 3. respecta legea privind securitatea și sănătatea în muncă în conformitate cu art. 22 și 23 din Legea nr. 319/2006;
 4. participă la instruirea în domeniul calității organizate de instituție;
 5. întocmește raportările și informările conform prevederior legale, pentru ANAP;
 6. întocmește raportările și informările conform prevederior legale, pentru Ministerul Finanțelor Public
 7. organizează procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziții publice
 8. ține evidența ofertelor și reactualizează dosarele de achiziții publice;
 9. răspunde de încheierea și urmărirea contractelor de achiziții publice;
 10. răspunde de înregistrările în registrele de contracte, oferte, rapoarte de evaluare;
 11. întocmirea de diverse situații și adrese;
 12. studiază actele normative în vigoare privind activitatea pe care o desfășoară și le pune în aplicare întocmai;
 13. participă la întocmirea listei de investiții;
 14. urmărește executarea lucrărilor de investiții la obiectivele din domeniul public și privat al municipiului după caz;
 15. verifică documentațiile de execuție și participă la recepțiile acestor lucrări;
 16. evidențiază oportunitatea contractării unorlucrări ce privescdomeniul public sau privat, în limita sumelor aprobate prin bugetul local și a listei de investiții;
 17. verifică în teren dacă s-au respectat termenele pentru începerea și finalizarea investițiilor;
 18. verifică reclamaţiile şi sesizările primite de la cetăţeni şi ia măsuri pentru soluţionarea acestora conform prevederilor legale;
 19. îndeplineşte orice alte sarcini date de către şefii ierarhici superiori.

 

1.4. Compartiment investiții

Îndeplineşte următoarele sarcini şi atribuţii principale:

 

 1. participă la întocmirea programului anual al achizițiilor publice;
 2. centralizează și întocmește lista obiectivelor de investiții;
 3. asigură etapele de promovare a investițiilor proprii conform legislației în vigoare: întocmirea proiectelor, aprobarea investiției, autorizarea lucrărilor, organizarea procedurilor de achiziții;
 4. urmărește execuția, verificarea și decontarea lucrărilor de investiții și reparații capitale;
 5. verifică documentațiile din punct de vedere tehnic, economic și încadrarea în termenii din contract, se preocupă de obținerea avizelor necesare autorizării acestora;
 6. asigură prin proiectant, proiectele și detaliile de execuție, urmărește respectarea soluțiilor tehnice avizate și aprobate;
 7. urmărește întocmirea cărții construcției la obiectivele de investiții, conform legislației în vigoare;
 8. asigură recepțiile la terminarea lucrărilor și recepțiile finale pentru obiectivele de investiții
 9. actualizează devizele generale ale obiectivelor de investiții proprii;
 10. verifică dacă actele normative care reglementează achizițiile publice prevăd ca anterior lansării documentațiilor pentru efectuarea achizițiilor, acestea să fie studiate de anumite instituții și organisme, asigură îndeplinirea acestor condiții și susține documentațiile transmise pentru studiere
 11. răspunde de înregistrările în registrele de contracte, oferte, rapoarte de evaluare;
 12. întocmirea de diverse situații și adrese;
 13. studiază actele normative în vigoare privind activitatea pe care o desfășoară și le pune în aplicare întocmai;
 14. urmărește stadiul documentațiilor pentru investițiile noi aprobate;
 15. evidențiază oportunitatea contractării unor lucrări ce privesc domeniul public sau privat, în limita sumelor aprobate prin bugetul local și a listei de investiții;
 16. verifică în teren dacă s-au respectat termenele pentru începerea și finalizarea investițiilor, obiectul și valoarea acestora prevăzute în contract;
 17. verifică reclamaţiile şi sesizările primite de la cetăţeni şi ia măsuri pentru soluţionarea acestora conform prevederilor legale;
 18. îndeplineşte orice alte sarcini date de către şefii ierarhici superiori.

 

 

1.5 Compartiment energetic

Îndeplineşte următoarele sarcini şi atribuţii principale:

 

 1. elaborează şi propune spre aprobare autorităţii administraţiei publice locale programul propriu de modernizare şi dezvoltare a SACET;
 2. identifică zonele unitare de încălzire;
 3. elaborează, în conformitate cu reglementările-cadru emise de A.N.R.S.C., şi supune spre aprobare autorităţii administraţiei publice locale următoarele:
 4. regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică;
 5. caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică şi pentru exploatarea SACET;
 6. contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, după caz;
 7. urmăreşte realizarea obiectivelor cuprinse în programul propriu de modernizare şi dezvoltare a SACET;
 8. urmăreşte îndeplinirea clauzelor contractuale, în cazul gestiunii delegate;
 9. comunică periodic datele solicitate de autorităţile de reglementare competente;
 10. controlează modul de desfăşurare a activităţii privind repartizarea costurilor energiei termice în condominii;
 11. furnizează şi înaintează către autoritatea administraţiei publice locale datele preliminare necesare fundamentării şi elaborării strategiilor de valorificare pe plan local a potenţialului resurselor energetice regenerabile;
 12. propune soluţii de valorificare pe plan local a potenţialului resurselor regenerabile de energie;
 13. elaborează şi urmăreşte realizarea programului de contorizare a SACET.
 14. participă la receptia lucrărilor de investiții și reparatii curente executate pe domeniul public și privat al municipiului;
 15. elaborează propuneri pentru lucrări de alimentare cu apă şi canalizare a municipiului Petroşani, finanţate de la bugetul local;
 16. urmăreşte ca toate lucrările ce privesc domeniul public să se efectueze în conformitate şi la termenele din autorizaţiile de săpare aprobate şi dupa caz ia măsuri, potrivit legii;
 17. răspunde de asigurarea mijloacelor materiale şi a utilajelor necesare prevenirii inundaţiilor;
 18. controlează modul în care agenţii economici cu profil industrial respectă obligaţiile ce le revin pentru asigurarea din surse proprii a apei industriale, reciclarea şi epurarea apelor uzate;
 19. urmăreste şi colaborează cu S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroşani privind reparaţiile la reţelele de apă şi canalizare, şi face propuneri pentru îmbunatăţirea activitaţii;
 20. verifică şi ia măsuri pentru rezolvarea cererilor şi sesizărilor cetaţenilor;
 21. verifică şi întocmeşte avize de săpare pentru diverse lucrări ce se execută pe domeniul public;
 22. întocmeşte propuneri pentru îmbunătăţirea dotării, înfrumuseţarea şi utilizarea eficientă a domeniului public;
 23. verifică toate lucrările de săpături efectuate de investitori şi urmăreşte zilnic graficul de realizare a remedierilor, conform legii;
 24. îndeplineşte orice alte sarcini date de către şefii ierarhici superiori.

 

 

1.6 Compartiment iluminat public

Îndeplineşte următoarele sarcini şi atribuţii principale:

 

 1. Autorităţile administraţiei publice locale vor înfiinţa, vor organiza, vor exploata şi vor întreţine reţelele de iluminat public stradal şi a iluminatului public pentru punerea în valoare a edificiilor publice, monumentelor arhitecturale şi de artă, a spaţiilor şi peisagistice.
 2. Serviciile de iluminat se vor realiza pe toate căile de circulaţie publică din localitate cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de gospodărie comunală.
 3. Serviciile de iluminat public vor respecta şi vor îndeplini, la nivelul comunităţii, în întregul lor, indicatorii de performanţă aprobaţi prin hotărâri ale consiliului local, pe baza indicatorilor de performanţă din Regulamentul-cadru de funcţionare a serviciilor de iluminat public.
 4. Organizarea iluminatului public stradal şi ornamental al localităţilor în condiţii de eficienţă şi siguranţă este de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale şi se va realiza ţinându-se seama cu prioritate, de necesităţile comunităţilor locale, de starea tehnică şi eficienţa sistemelor de iluminat public existente, precum şi de standardele minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu.
 5. Aprobarea strategiilor de dezvoltare/înfiinţare a serviciilor de iluminat public şi a programelor de dezvoltare a infrastructurii aferente, a regulamentelor şi normelor locale de organizare şi funcţionare a serviciilor, a criteriilor şi procedurilor de monitorizare şi control al gestiunii serviciului de iluminat public constituie atribuţia exclusivă a consiliilor locale.
 6. Îndeplineşte orice alte sarcini date de către şefii ierarhici superiori.

 

 

 1. SERVICIUL CONTABILITATE, PATRIMONIU, ADMINISTRATIV ȘI GESTIUNE, FOND LOCATIV DE STAT, SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE

Serviciul este condus de un şef serviciu  şi are în subordine următoarele  compartimente:
2.1 Compartiment contabilitate

2.2 Compartiment administrare patrimoniu

2.3 Compartiment administrativ și gestiune

2.4 Compartiment fond locativ de stat, spaţii cu altă destinaţie;

Şeful Serviciului are următoarele sarcini şi atribuţii principale:

 – coordonează şi verifică activitatea serviciului, şi repartizează corespondenţa în cadrul serviciului;
2.1 Compartiment contabilitate

Îndeplineşte următoarele sarcini şi atribuţii principale:

 

 • contribuie la elaborarea proiectului bugetului local;
 • asigură întrebuinţarea şi executarea bugetului local;
 • întocmeşte prognozele bugetare;
 • ţine evidenţa deschiderilor de credite;
 • întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
 • organizează, controlează şi răspunde de modul de desfăşurare a activităţii de evidenţă contabilă;
 • întocmeşte bilanţul trimestrial şi anual privind bugetul Direcţiei Administrarea Domeniului Public și Privat;
 • primeşte şi verifică extrasele de cont ale băncilor cu documentele însoţitoare privind mişcarea corectă şi exactitatea datelor înscrise în extrase cu cele din documentele însoţitoare;
 • întocmeşte notele contabile atât pentru fondurile bugetare cât şi pentru cele autofinanţate şi fondurilor speciale legal constituite;
 • organizează şi conduce evidenţa contabilă;
 • asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
 • participă la inventarierea anuală a patrimoniului;
 • ţine evidenţa cheltuielilor efectuate: materiale, investiţii, fonduri speciale;
 • ţine evidenţa furnizorilor şi debitorilor;
 • răspunde de modul de stabilire şi reţinere a datoriilor către stat aferente salariilor şi întocmeşte documentele necesare plăţii acestora;
 • efectuează în numerar sau prin cont încasări şi plăţi în lei şi în valută de orice natură, inclusiv salariile şi reţinerile din acestea şi alte obligaţii, controlează modul cum sunt gestionate aceste fonduri;
 • organizează şi întocmeşte dările de seamă trimestriale şi anuale asupra executării planului de cheltuieli înscrise în planurile anuale ale bugetului local;
 • organizează şi controlează inventarierea anuală şi ocazională a mijloacelor materiale şi băneşti şi face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii;
 • organizează şi verifică modul de gestionare a valorilor materiale, a fondurilor fixe, a decontărilor cu debitorii şi creditorii;
 • verifică şi centralizează, zilnic, operaţiunile ce se fac prin casieria direcţiei şi asigură încasarea la timp a creanţelor, lichidarea obligaţiilor de plată, luându-se măsurile ce se impun pentru stabilirea răspunderilor materiale;
 • întocmeşte ordinele de plată ;
 • întocmeşte CEC-urile pentru ridicarea de numerar din conturile unităţii ;
 • întocmeşte constituirea de garanţii pentru personalul încadrat conform dispoziţiilor legale;
 • analizează execuţia bugetului, face propuneri privind virările de credite şi modificările de alocaţii trimestriale ;
 • controlează zilnic, la trezorerie, disponibilităţile băneşti în funcţie de care se stabilesc priorităţile la plată;
 • centralizează lunar, bonurile de consum primite de la magazie şi întocmeşte nota contabilă;
 • înregistrează justificarea ordinelor de deplasare, primite de salariaţii unităţii;
 • verifică borderourile de justificare a timbrelor poştale şi face înregistrarea consumului în contabilitate;
 • înregistrează în contabilitate a modificărilor intervenite în patrimoniul public și privat
 • asigură evidenţa tehnico-operativă a bunurilor de inventar şi a valorilor materiale;
 • verifică periodic şi pune de acord stocurile din evidenţa tehnico-operativă cu evidenţa contabilă;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.
 • îşi însuseşte documentaţia sistemului de management al calităţii implementat, în special procedurile aplicabile activităţii pe care o desfăşoară;
 • întocmește diverse situații și adrese;
 • îndeplineşte orice alte sarcini date de către şefii ierarhici superiori.

 

 

2.2. Compartiment administrare patrimoniu

Îndeplineşte următoarele sarcini şi atribuţii principale:

 • efectuează servicii de inventariere a elementelor de natura activelor din patrimoniul municipiului Petroșani, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • stabilește plusurile, lipsurile și deprecierile constatate la bunurile care aparțin domeniului public și privat al muncipiului Petroșani;
 • organizează evidența mijloacelor fixe și operează toate modificările conform prevederilor legale;
 • instruiește toate comisiile de inventariere, întocmește procedurile de efectuare a inventarierii și le pune la dispoziția acestora;
 • coordonează gestionarea și administrarea bunurilor (mijloace fixe și obiecte de inventar) din dotarea clădirilor;
 • programează și efectuează reevaluarea patrimoniului;
 • asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sau ale Primarului, pentru ținerea evidenței, valorificarea și buna administrare a domeniului public și privat al municipiului Petroșani, conform legii după înscrierea în evidențele contabile;
 • participă la toate acțiunile care vizează actualizarea evidenței, administrarea, exploatarea, conservarea și întreținerea domeniului public și privat al municipiului Petroșani;
 • actualizează și completează inventarul domeniului public al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile Legii nr.213 din 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr.548 din 1999, privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
 • asigură elaborarea în termen a documentațiilor pentru ședințele Consiliului Local, ce privesc activitățile de care răspunde;
 • îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului municipiului Petroșani;
 • menține legătura cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei pentru rezolvarea problemelor comune;
 • îndeplineşte orice alte sarcini date de către şefii ierarhici superiori.

 

2.3. Compartiment administrativ și gestiune

Îndeplineşte următoarele sarcini şi atribuţii principale:

 • operează în stoc miscările de marfă;
 • pastrează documentele justificative legate de stocuri;
 • efectuează lunar inventarul stocului de marfă;
 • raportează superiorilor ierarhici orice neconcordanță între stocul fizic și cel striptic;
 • oferă informații despre stocuri;
 • respectă legislația de gestiune a stocurilor;
 • efectuează recepția fizică a mărfii la intrarea în magazie
 • raportează superiorilor ierarhici orice neconcordanță între marfa fizică și cea scriptică apărute la recepția mărfii în magazie;
 • efectuează bonuri de consum la materialele ieșite din magazie;
 • îndeplineşte orice alte sarcini date de către şefii ierarhici superiori.

 

2.4 Compartiment fond locativ de stat, spaţii cu altă destinaţie

Îndeplineşte următoarele sarcini şi atribuţii principale:

întocmeşte contracte de vânzare-cumpărare  a locuinţelor, conform legii;

verifică datele primite de la solicitanţii cumpărării şi giranţii acestora, şi eliberează actele necesare;

 • se deplasează la domiciliul cumpărătorilor pentru semnarea actelor de vânzare-cumpărare, dacă aceştia nu se pot deplasa;
 • transmite instituțiilor solicitante situația vânzările imobilelor din fondul locativ de stat;
 • verifică periodic felul în care chiriaşii întreţin locuinţele şi ia măsuri potrivit legii cu cei care nu întreţin igiena corespunzătoare, produc stricăciuni sau nu repară defecţiunile ce survin şi a căror remediere le revine, nu achită chiria la termen, etc.
 • întocmeşte şi ţine evidenţa contractelor de închiriere pentru locuinţele din fondul locativ de stat, ANL, locuințele situate la Peştera Bolii, locuințele sociale situate în Tudor Vladimirescu, contractele de închiriere şi de comodat încheiate pentru spaţiile cu altă destinaţie;
 • ţine evidenţa ratelor pentru locuinţele vândute şi deschide fişe individuale în acest sens;
 • întocmeşte documentele prevăzute de lege pentru persoanele care nu au respectat clauza contractuală de a plăti lunar rata locuinţei prevăzută în contractul cu plata în rate a locuinţei;
 • eliberează adeverinţe pentru radierea ipotecilor înscrise în CF privind imobilele cumpărate în rate;
 • verifică şi ia măsuri de rezolvare, potrivit legii, a sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, care îi sunt repartizate;
 • întocmeşte şi ţine evidenţa listelor de priorităţi pentru atribuirea de locuinţe din fondul statului, pe baza aprobărilor date de către comisia abilitată de consiliul local.
 • ține şi urmăreşte evidenţa încasării chiriei aferente contractelor de închiriere, încheiate cu persoane fizice şi juridice.
 • întocmeşte note de plată cu specificaţia debitului de încasat şi a eventualelor majorări.
 • colaborează cu Serviciul juridic pentru acţionarea în judecată a rău – platnicilor şi urmărirea desfăşurării proceselor în vederea recuperării datoriilor.
 • poartă corespondenţă şi urmăreşte încasarea debitelor restante şi a majorărilor de întârziere aferente contractelor de închiriere.
 • răspunde solicitărilor şi chiriaşilor în legătură cu modul de calcul al chiriei sau redevenţei, sau oricăror alte interpelări privind debitele şi rămăşiţele.  
 • duce la îndeplinirea H.C.L.-urilor de vânzare a bunurilor din domeniul privat al municipiului Petroșani, întocmește contracte de comodat/ închiriere pentru spații, în numele unității administrativ teritoriale;
 • îndeplineşte orice alte sarcini date de către şefii ierarhici superiori.

 

 1. COMPARTIMENT JURIDIC, RESURSE UMANE-SALARIZARE

Este subordonat directorului executiv.

 

 1. Reprezintă şi susţine interesele instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti, a autorităţilor jurisdicţionale de la Curtea de Conturi, a organelor de urmărire şi cercetare penală cât şi a notarilor publici în acţiunile legate de activitatea Direcţiei Administrarea Domeniului Public și Privat;
 2. Formulează acţiuni, întâmpinări, apeluri, interogatorii, recursuri, cereri de revizuire, contestaţii în anulare în acţiunile legate de activitatea Direcţiei Administrarea Domeniului Public și Privat;
 3. Face parte din echipele de management ce identifică, derulează, obţin finanţarea, implementează programele şi proiectele finanţate din fonduri europene;
 4. Participă la convocările legate de implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă;
 5. Face parte din comisiile de atribuire a contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri locale şi fonduri europene;
 6. Formulează plângeri penale în numele şi pentru susţinerea intereselor locale ale Direcţiei Administrarea Domeniului Public și Privat;
 7. Solicită legalizarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile;
 8. Transmite hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile, către serviciile din cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public și Privat;
 9. Transmite titlurile executorii (hotărâri judecătoreşti) către organele de specialitate în vederea executării silite;
 10. Înaintează către instanţa de judecată, spre competenta soluţionare, plângerile formulate împotriva proceselor verbale de contravenţie;
 11. Ţine evidenţa dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi a termenelor de judecată;
 12. Formulează în termen răspunsuri scrise la sesizările cetăţenilor în legătură cu litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
 13. Colaborează cu toate compartimentele Primăriei şi ale Direcţiei Administrarea Domeniului Public și Privat pe probleme specifice activităţii serviciului şi în special contrasemnează documentaţiile pentru achiziţii publice;
 14. Colaborează cu alte organe şi autorităţi precum: P.M. Petroşani, Instituţia Prefectului Judeţul Hunedoara, Primăriile oraşelor şi municipiilor, Evidenţa Populaţiei, Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani, Tribunalul Hunedoara, Curtea de Apel Alba, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Administraţia Financiară Hunedoara, Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Hunedoara, Curtea de Conturi, A.D.R., Birourile Executorilor Judecătoreşti etc;
 15. Formulează în termen legal răspunsuri scrise către petenţi şi orice organisme;
 16. Avizează deciziile directorului executiv, pe baza referatelor justificative înaintate serviciului;
 17. Participă la audienţele Directorului executiv asigurând asistenţa juridică cu această ocazie, pentru persoanele aflate în audienţă;
 18. Asigură consilierea juridică a compartimentelor D.A.D.P.P., în activitatea specifică fiecărui compartiment în vederea respectării dispoziţiilor legale;
 19. Studiază şi prelucrează legislaţia nou apărută cu şefii compartimentelor care au responsabilităţi specifice fiecărei noi prevederi legale, la solicitarea acestora

19.Elaborează proiectul organigramei şi al statului de funcţii al Direcţiei administrarea domeniului public şi privat pentru a fi supuse aprobării consiliului local;

 1. Întocmeşte proiectele de decizii pentru numirea funcţionarilor publici şi toate proiectele legate de promovarea, suspendarea, eliberarea din funcţie a acestora;
 2. Întocmeşte contractele de muncă pentru angajaţii contractuali şi efectuează toate lucrările legate de executarea contractului, modificarea, suspendarea sau încetarea acestora;
 3. Pregăteşte organizarea concursurilor pentru posturile vacante şi efectuează toate lucrările de secretariat ale comisiei de examinare;
 4. Ţine evidenţa fişelor de evaluare a performanţelor individuale;
 5. Întocmeşte anual situaţia planului de ocupare a funcţiilor publice;
 6. Întocmeşte situaţiile statistice solicitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi dările de seamă statistice referitoare la personal;
 7. Face propunerile pentru participarea funcţionarilor publici la cursurile de perfecţionare organizate de Institutul Naţional de Administraţie;
 8. Întocmeşte planificarea în concediu a personalului.

28.Calculează lunar salariile în baza pontajelor lunare şi a statelor de funcţii;

 1. Întocmeşte constituirea de garanţii pentru personalul încadrat conform dispoziţiilor legale;
 2. Efectuează reţineri din salarii în favoarea terţilor;
 3. Întocmeşte declaraţiile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi fondurile speciale;
 4. Întocmeşte statisticile lunare, trimestriale şi anuale, solicitate de evidenţa salariilor;
 5. Efectuează operaţiuni de arhivare a documentelor rezultate din calculul salariilor;
 6. Furnizează informaţii din sfera sa de activitate;
 7. întocmește şi eliberează la cererea angajaţilor adeverinţe diverse.
 8. Îndeplineşte orice alte sarcini date de către şefii ierarhici superiori.

 

 

4.COMPARTIMENT TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Este subordonat directorului executiv.

 

 • contribuie la analiza, proiectarea și exploatarea aplicațiilor, crearea de baze de date, cu participarea celorlalte compartimente și/sau la cererea conducerii;
 • asigură exploatarea lucrărilor realizate în cadrul compartimentelor sau furnizate de firme specializate în realizarea de software, colaborarea cu compartimentele beneficiare, asigurând ca exploatarea aplicației să fie corectă, integrală și la termen;
 • colaborează cu firmele care asigură service la calculatoare, imprimante și cu firma care asigură accesul la internet;
 • face propuneri privind dotarea cu echipamente în domeniul de activitate și asigură instalarea și punerea în funcțiune a acestora, în raport cu indicatorii hotărâți;
 • asigură administrarea și realizarea rețelei de calculatoare, gestionarea și întreținerea sistemului de operare al acesteia, precum și a calculatoarelor individuale;
 • realizează primul nivel de intervenție la echipamentele de calcul din dotare, verifică sesizările privind disfuncționalitatea acestora, le rezolvă acolo unde este de competența sa;
 • apelează la serviciile de garanție și post garanție, sau la serviciile firmelor specializate care trebuie să rezolve impasul tehnic apărut;
 • asigură administrarea și întreținerea bazelor de date;
 • contribuie la perfecționarea sistemului informatic în conformitate cu necesitățile impuse de sistemul informațional existent, la buna utilizare de către personal prin eliminarea tehnicilor de rutină și utilizarea eficientă în conformitate cu ultimele proceduri în domeniul tehnicii de calcul  și al legislației cu care lucrează compartimentele de specialitate;
 • contribuie la stabilirea necesarului de aplicații informatice, care să răspundă cererilor necesare desfășurării activității în Direcție, proiectează și implementează aplicații noi la cererea expresă a compartimentelor de specialitate din cadrul Direcției, în colaborare cu personalul de specialitate din aceste compartimente, în timp optim și cu maximă eficiență;
 • asigură suport tehnic de bună gospodărire și întreținerea judicioasă a tuturor resurselor hardware și software din dotare, contribuind la utilizarea corectă a acestora;
 • informează asupra situațiilor deosebite, propune și ia măsuri de soluționare și răspunde pentru realizarea acestora;
 • controlează îndeaproape și avizează activitatea de service și întreținere;
 • gestionează sistemul de comunicații informatice ale Direcției prin intermediul serviciilor internet;
 • asigură instruire și asistență pentru persoanele care folosesc sistemul informatic;
 • colaborează cu compartimentele din cadrul Direcției pentru realizarea unui sistem informatic integrat;
 • contribuie la dezvoltarea, implementarea și administrarea sistemului informatic necesar furnizării de informații și servicii publice prin mijloace electronice colaborând în acest sens cu instituțiile reglementate prin legislația în vigoare și asigură asistență compartimentelor din Direcție pentru implementarea acestui sistem;
 • stabilește norme și proceduri interne pe care le aduc la cunoștința personalului din cadrul Primăriei în vederea asigurării securității datelor, a confidențialității și siguranței în utilizare a sistemului informatic din cadrul instituției în scopul bunei desfășurări a activității interne și a procedurii electronice;
 • se preocupă continuu de soluțiile informatice aplicate în administrația publică locală;
 • îndeplinește și alte sarcini specifice domeniului de activitate, date de către șefii ierarhic superiori.

 

 1. SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIUL SCHIABIL PARÂNG

Este subordonat directorului executiv.

 

Serviciul este condus de un şef serviciu  care are următoarele sarcini şi atribuţii principale:

 • coordonează şi verifică activitatea Serviciului Administrarea domeniului schiabil Parâng;
 • coordonează şi asigură funcţionarea în condiţii optime a instalaţiilor;
 • asigură informarea permanentă a conducerii în ceea ce priveste activitatea serviciului;
 • verifică corectitudinea datelor raportate;
 • răspunde de utilizarea optimă a resurselor umane, materiale, financiare şi patrimoniale alocate pentru realizarea obiectivelor stabilite;
 • răspunde de organizarea optimă a programului de lucru;
 • întocmeşte pontajul lunar al personalului din subordine;
 • urmăreşte, supraveghează, controlează şi evaluează activitatea personalului din subordine;
 • respectă normele de securitate şi sănătate a muncii şi de PSI şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către toţi angajaţii din subordine;
 • instruieşte personalul la locul de muncă şi instructajul periodic, conform SSM;
 • respectă şi asigură cunoaşterea şi aplicarea RI şi a ROF de către toţi angajaţii din subordine;
 • respectă şi aplică actele normative în vigoare şi CCM aplicabil;
 • realizează analize şi rapoarte către superiori;
 • îndeplineşte orice alte sarcini date de către şefii ierarhici superiori.

 

Seful serviciului are în subordine și un sef instalatie care are urmatoarele atributii principale:

 • supraveghează instalaţia şi urmăreşte ca funcţionarea şi exploatarea acesteia să se facă în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi cu regulamentul de exploatare; în cazul apariţiei unor defecţiuni care periclitează securitatea în exploatare a telescaunului trebuie să ia imediat măsuri de oprire şi să informeze, în scris, conducerea unităţii deţinătoare;
 • controlează funcţionarea instalaţiei şi ia măsuri de înlăturarea defecţiunilor;
 • repartizează sarcinile personalului de exploatare şi deservire şi controlează modul de executare a acestora;
 • răspunde de buna întreţinere a instalaţiei;
 • planifică şi urmăreşte efectuarea la termen a reviziilor şi reparaţiilor, conduce efectiv aceste operaţii (care se execută cu personalul propriu) şi răspunde de calitatea acestora;
 • răspunde de efectuarea la termenele stabilite a verificărilor tehnice oficiale, participă efectiv la aceste verificări şi ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor date;
 • urmăreşte îndeplinirea prevederilor de protecţia muncii, de pază contra incendiilor şi ale celorlalte norme în vigoare de către personalul din subordine;
 • organizează şedinţe lunare de instructaj cu personalul de exploatare şi de deservire a instalaţiei şi verifică la locul de muncă dacă acesta şi–a însuşit şi aplică corect instructajul respectiv.
 • îndeplineşte orice alte sarcini date de către şefii ierarhici superiori.

 

 1. SERVICIUL GOSPODĂRIRE COMUNALĂ, GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN ȘI SALUBRIZARE

 

Serviciul este condus de un şef serviciu  şi are în subordine următoarele:
6.1 Compartiment gospodărire comunală

6.2 Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân și salubrizare
Şeful Serviciului are următoarele sarcini şi atribuţii principale:

 1. coordonează şi asigură derularea tuturor activităţilor Serviciului de gospodărire comunală, gestionarea câinilor fără stăpân din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat.
 2. coordonează şi asigură funcţionarea în condiţii optime a instalaţiilor din punctul de colectare;
 3. asigură întocmirea fişelor limită de consum şi a fişelor de activitate zilnică a autovehiculelor;
 4. verifică foile de parcurs ale utilajelor din dotare;
 5. verifică corectitudinea datelor raportate;
 6. răspunde de utilizarea optimă a resurselor umane, materiale, financiare şi patrimoniale alocate pentru realizarea obiectivelor stabilite;
 7. răspunde de organizarea optimă a programului de lucru;
 8. întocmeşte pontajul lunar al personalului din subordine;
 9. urmăreşte, supraveghează, controlează şi evaluează activitatea personalului din subordine;
 10. respectă normele de securitate şi sănătate a muncii şi de PSI şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către toţi angajaţii din subordine;
 11. instruieşte personalul la locul de muncă şi instructajul periodic, conform SSM;
 12. respectă şi asigură cunoaşterea şi aplicarea RI şi a ROF de către toţi angajaţii din subordine;
 13. respectă şi aplică actele normative în vigoare şi CCM aplicabil.
 14. realizează analize şi rapoarte către superiori;
 15. îndeplineşte orice alte sarcini date de către şefii ierarhici superiori;

6.1 Compartiment gospodărire comunală

Montarea mobilierului stradal

1) Activitatea de realizare a lucrărilor de montare a mobilierului stradal se va realiza conform procedurilor tehnice de execuţie din prezentul regulament.

2) Realizarea lucrărilor de montare a mobilierului stradal va fi condiţionată de existenţa la punctele de lucru, la începerea lucrărilor, a următoarelor documente:

 1. documentaţia tehnică de execuţie;
 2. instrucţiunile de lucru, fişele tehnologice, planurile tehnice de execuţie aprobate;
 3. certificatele de calitate, declaraţiile de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmează a fi montate;
 4. înregistrările doveditoare că materialele neconforme sunt ţinute sub control;
 5. asigurarea la punctul de lucru a materialelor necesare execuţiei, sculelor şi dispozitivelor de verificat, utilajelor şi utilităţile aferente execuţiei;
 6. asigurarea cu personal executant instruit şi testat în ceea ce priveşte procedura de lucru, detaliile de execuţie şi instrucţiunile de aplicare;
 7. preluarea frontului de lucru.

3) Lucrările de montaj al mobilierului stradal vor cuprinde mai multe etape, realizarea făcându-se în următoarea succesiune:

 1. pregătirea terenului, care constă în degajarea diverselor materiale, curăţarea terenului, îndepărtarea rădăcinilor şi trunchiurilor de arbori;
 2. încărcarea în mijloace auto şi transportul la locul de montaj al mobilierului stradal;
 3. realizarea, prin săpătură manuală sau spargere de betoane, a fundaţiilor pentru montarea mobilierului stradal;
 4. prepararea betonului de fundaţie;
 5. montarea obiectelor la cotă şi fixarea lor provizorie;
 6. turnarea betonului în fundaţii;
 7. grunduirea şi vopsirea mobilierului stradal;
 8. recepţionarea lucrărilor.

4) Lucrările de montare a mobilierului stradal se vor realiza respectându-se documentaţiile de execuţie. Toate neconformităţile de pe teren vor fi aduse la cunoştinţă proiectantului spre rezolvarea problemelor ivite.

5) Organizarea dotării, respectiv a întreținerii și reabilitării mobilierului urban din parcuri, scuaruri și străzi;

6) Dotarea, organizarea și întreținerea terenurilor de joacă din parcuri și cartiere.

 

6.2. Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân și salubrizare

Gestionarea câinilor fără stăpân:

 • redirecționarea reclamațiilor cu privire la câinii fără stăpân către Asociația de Dezvoltare Intracomunitară “Serviciul Județean de ocrotire a animalelor fără stăpân” și strângerea acestora de către asociație pe baza reclamațiilor scrise ale persoanelor fizice sau juridice;
 • eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutirea de taxă pentru organizatiile de protectie a animalelor și posibilitatea adopției la distanță a câinilor fără stăpân;
 • îngrijirea câinilor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea și înregistrarea lor intr-o evidență unică;
 • reîntoarcerea câinilor în zona de unde au fost prinși, la cererea colectivității/grupului local, care își va asuma în scris răspunderea pentru ocrotirea câinilor tratați, mai puțin pe domeniul public;
 • eutanasierea câinilor bolnavi de către persona specializat al serviciului public de ecarisaj;
 • asigurarea adăposturilor temporare pentru câini, cu avizul serviciului de specialitate sanitar-veterinar;
 • comunică direcțiilor sanitar-veterinare județene și prefecturilor numarul de câini înregistrați și numărul de tatuaj;
 • asigură paza adăpostului de câini;
 • toate activitățile de mai sus sunt delegate la Asociația de Dezvoltare Intracomunitară ,, Serviciul Județean de ocrotire a animalelor fără stăpân”, iar serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân dă curs solicitărilor acestora;
 • îndeplineşte orice alte sarcini date de către şefii ierarhici superiori.

 

Salubrizare:

 • depozitarea controlată a deşeurilor inerte și vegetale;
 • înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora;
 • măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
 • curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
 • colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj;
 • colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.);
 • colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei;
 • colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări.
 • să măture zilnic în zona atribuită;
 • să măture și/sau strângă resturi vegetale din spațiile verzi;
 • să anunțe de îndată șeful de serviciu orice neregulă constată;
 • să ia în primire toate materialele necesare asigurării curățeniei, având obligația să asigure păstrarea și utilizarea acestora în bune condiții;
 • să răspundă la toate solicitările venite din partea șefului de serviciu pentru îndeplinirea unor sarcini conforme fișei postului;
 • să manifeste grijă în mânuirea și utilizarea materialelor și echipamentelor pe care le are în primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;
 • îndeplineşte orice alte sarcini date de către şefii ierarhici superiori;

16 )  răspunde de modul în care se derulează activitatea de colectare a deşeurilor menajere pe teritoriul municipiului Petroşani.

 

 

 

 

 

 1. SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIR, SERA DE FLORI, ÎNTREŢINERE GRUPURI SANITARE

 

7.1 Compartiment administrare cimitir

7.2 Compartiment sera de flori

7.3 Compartiment întreţinere grupuri sanitare.

 

 

7.1 Compartiment administrare cimitir

1.Autorităţile administraţiei publice locale răspund de organizarea, administrarea şi coordonarea activităţii cimitirelor aflate în subordinea acestora.

 1. Serviciile necesare colectivităţilor locale sunt asigurate în sistem privat de către unităţile parohiale, iar în sistem public prin sistemele de stat/locale.
 2. Organizarea şi funcţionarea cimitirelor umane şi a crematoriilor de către autorităţile administraţiei publice locale se realizează prin:
 3. a) elaborarea unui regulament de funcţionare, aprobat prin hotărâre a consiliului local, prin care se instituie reguli generale pentru serviciile de înhumare şi incinerare;
 4. b) atribuirea locurilor de înhumare prin concesiune pe termen limitat de 7 ani sau pe termen nelimitat, dar cu respectarea condiţiei ca locul să fie îngrijit;
 5. c) realizarea construcţiilor funerare numai cu autorizarea consiliului local;
 6. d) plata unor taxe şi tarife către bugetul local.
 7. Infrastructura cimitirelor constând în platforme, drumuri de acces, alimentare cu apă, clădirea administraţiei cimitirului sau a crematoriului este în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.
 8. Serviciul va fi prestat în regie proprie sau prin delegarea gestiunii serviciului unui operator autorizat.
 9. Prestarea serviciului în modalităţile prevăzute la alin.( 5) va fi realizată respectându-se următoarele:
 10. a) aplicarea şi respectarea regulamentului aprobat de consiliul local;
 11. b) corectitudinea concesionărilor şi a atribuirii locurilor de 7 ani;
 12. c) asigurarea pazei şi ordinii în perimetrul cimitirului;
 13. d) asigurarea prestaţiilor necesare înhumării sau incinerării;
 14. e) întreţinerea aleilor, clădirilor, instalaţiilor, împrejurimilor;
 15. f) asigurarea menţinerii apei freatice la adâncimi mai mari de doi metri.
 16. Autorităţile administraţiei publice locale vor elabora norme specifice cu privire la transport, depunere, înhumare, deshumare, în care vor prevedea:
 17.  a) obligativitatea ca înhumarea persoanelor decedate să se facă numai pe baza adeverinţei eliberate de oficiul stării civile care a înregistrat decesul;
 18. b) posibilitatea de a se face cercetări doar pe baza autorizaţiei parchetului sau a altui organism judiciar şi a reglementărilor sanitare în vigoare;
 19. c) posibilitatea înhumării celor decedaţi în alte localităţi numai pe baza avizului sanitar pentru transport de cadavre umane eliberat de autoritatea locală de sănătate publică.
 20. Locurile de înhumare vor fi numerotate şi grupate în figuri geometrice, între acestea urmând să fie amenajate căile de acces necesare.
 21. Administraţia cimitirului va retrage dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare şi îi va înştiinţa în scris pe titularii dreptului de folosinţă în următoarele cazuri:
 22. a) la expirarea duratei de folosinţă;
 23. b) când titularul dreptului de folosinţă renunţă la acest drept în favoarea administraţiei cimitirului;
 24. c) în cazul în care titularului i se atribuie un alt loc de înhumare;
 25. d) în caz de părăsire sau menţinere în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de doi ani a locurilor de înhumare şi a lucrărilor funerare.
 26. Titularii dreptului de folosinţă a locurilor de înhumare au obligaţia de amenajare şi întreţinere a acestor locuri şi a lucrărilor funerare aferente existente, asigurându-le un aspect mai îngrijit.
 27. Lucrările funerare care se pot executa sunt:
 28. a) însemne, borduri sau împrejmuiri pentru locurile de înhumare atribuite în folosinţă pentru o perioadă de 7 ani;
 29. b) lucrări subterane-cripte-lucrări supraterane-lespezi, obeliscuri, alte lucrări de artă plastică-pentru locurile de înhumare atribuite pentru o perioadă mai mare de 7 ani.
 30. Lucrările publice prevăzute la pct. 11 se vor realiza doar după obţinerea autorizaţiei de construire, în termen de maximum doi ani de la eliberarea acesteia.
 31. Executarea şi repararea lucrărilor funerare vor fi asigurate de administraţia cimitirelor care va organiza în acest scop formaţii de lucru specializate.
 32. Lucrările prevăzute la pct. 11 vor putea fi executate şi de titularii dreptului de folosinţă a locurilor de înhumare sau de membrii familiei acestora dacă au o calificare corespunzătoare profilului acestor lucrări.
 33. Înainte de înhumare persoanele decedate vor putea fi depuse în sălile de ceremonii funerare numai pe baza certificatului de îmbălsămare.
 34. În sălile de ceremonii funerare nu vor putea fi depuse persoane decedate din cauza unor boli contagioase.
 35. În locurile de înhumare neamenajate cu cripte, înhumarea se va face la o adâncime de minimum doi metri şi numai pentru o singură persoană.
 36. Deshumările şi reînhumările se fac de administraţiile cimitirelor, în prezenţa familiei persoanei decedate sau a unui reprezentant al acesteia şi administratorului cimitirului, cu respectarea normelor sanitare antiepidemice.
 37. Prestarea serviciilor funerare se va face pe baza solicitărilor celor interesaţi, cu plata tarifelor şi preţurilor stabilite conform legislaţiei în vigoare.
 38. Mormintele şi operele comemorative de război, mormintele oamenilor de ştiinţă, cultură şi artă, aflate în cimitirele administrate de autorităţile administraţiei publice locale, sunt îngrijite şi întreţinute de administraţiile cimitirelor.
 39. Administraţiile cimitirelor răspund de îngrijirea şi paza cimitirelor revenindu-le obligaţia să întreţină în bună stare camerele de depunere şi de ceremonii funerare, împrejmuirile, căile de acces, spaţiile verzi, instalaţiile de alimentare cu apă, energie electrică, canalizare şi alte dotări.

 

7.2. Compartiment seră de flori

Amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi și sera de flori

 1. Amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi, parcurilor, grădinilor publice şi a locurilor de joacă pentru copii sunt în responsabilitatea consiliului local.
 2. Sub denumirea de spaţii verzi se înţelege parcurile şi grădinile publice, zonele de agrement aferente localităţii, scuarurile dintre ansamblurile de clădiri, grădinile publice, zonele de agrement aferente localităţilor, scuarurile dintre ansamblurile de clădiri, precum şi spaţiile aferente altor imobile aparţinând instituţiilor şi agenţilor economici.
 3. Consiliul Local al Municipiului Petroşani prin Direcția administrarea domeniului public şi privat va asigură serviciul de întreţinere a spaţiilor verzi, astfel încât acestea să îşi îndeplinească funcţiile pentru care au fost create.
 4. Consiliul local va stabili prin proiectele şi studiile urbanistice necesarul de spaţii verzi, precum şi destinaţia acestora.
 5. Consiliul Local al Municipiului Petroşani prin Direcția administrarea domeniului public şi privat poate amenaja zone de agrement- lacuri, păduri, cu condiţia respectării unei distanţe maxime de 30 km faţă de oraş şi o suprafaţă cuprinsă între 15 şi 17 ha.
 6. În zonele de agrement consiliul local va interzice amplasarea:
 7. a) întreprinderilor care prin activitatea lor produc zgomote, vibraţii sau impurifică apa, aerul, solul;
 8. b) unităţilor agrozootehnice;
 9. c) unităţilor de transporturi;
 10. d) staţiilor de epurare a apelor uzate şi a depozitelor controlate de deşeuri solide.
 11. În cadrul amenajării şi dotării zonelor de agrement se vor asigură:
 12. a) instalaţii de alimentare cu apă potabilă;
 13. b) WC-uri publice şi locuri pentru colectarea deşeurilor;
 14. c) colectarea şi îndepărtarea apelor uzate prin instalaţiile de canalizare locale sau zonale ale căror construcţie şi exploatare să evite poluarea factorilor de mediu.
 15. Pentru parcurile şi grădinile publice suprafeţele normale ale acestora vor fi asigurate în funcţie de zona geografică, clima şi tradiţia zonei.
 16. La amplasarea şi amenajarea parcurilor şi grădinilor publice, Consiliul Local al Municipiului Petroşani prin Direcția administrarea domeniului public şi privat va urmări următoarele obiective:
 17. a) deplasarea până la un parc sau grădină publică să se realizeze în maximum 15 minute, utilizându-se mijloacele de transport în comun;
 18. b) asigurarea unei suprafeţe verzi de minimum 5 mp/locuitor şi de maximum 15 mp/locuitor.
 19. Realizarea şi exploatarea spaţiilor verzi se vor face respectându-se şi aplicându-se următoarele etape:
 20. a) etapa de proiectare, impusă prin documentaţiile de urbanism, în care se realizează studiul spaţiilor verzi şi se stabilesc soluţiile de detaliu necesare executării acestor spaţii;
 21. b) etapa de realizare a spaţiilor verzi, care se face în regie proprie sau prin intermediul unor agenţi economici de stat ori privaţi specializaţi. Încredinţarea realizării spaţiilor verzi agenţilor economici de stat sau privaţi se va face în urma procedurii de licitaţie;
 22. c) etapa de exploatare a spaţiilor verzi, care se face prin lucrări de întreţinere, reparaţii, restaurări, modernizări şi paza spaţiilor verzi;
 23. d) etapa de producţie, care se va realiza prin bazele de producere a materialului dendrologic şi floricol.
 24. Activitatea de amenajare a spaţiilor verzi se va realiza conform procedurilor tehnice de execuţie stabilite prin prezentul regulament.
 25. Realizarea activităţii de amenajare a spaţiilor verzi va fi condiţionată de existenţa la punctul de lucru a următoarelor documente:
 26. a) ordin de lucru;
 27. b) documentaţia tehnică de execuţie;
 28. c) instrucţiuni de lucru, fişe tehnologice, proceduri de execuţie aplicabile, aprobate;
 29. d) certificate de calitate, declaraţii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmează a fi puse în operă;
 30. e) înregistrări doveditoare că materialele neconforme sunt ţinute sub control;
 31. f) asigurarea la punctul de lucru, prin grija şefului de punct de lucru, a materialelor necesare execuţiei, utilajelor şi utilităţilor aferente execuţiei;
 32. g) asigurarea cu personal executant instruit şi testat privind cunoaşterea procedurilor tehnice de execuţie, detaliile de execuţie şi instrucţiunile aplicabile.
 33. Procesul tehnologic cuprinde următoarele etape:
 34. a) pregătirea terenului:

a.1) degajarea terenului prin strângerea cu mâna, sapa şi grebla, în grămezi, a diferitelor materiale existente la suprafaţă sau puţin îngropate;

a.2) curăţarea terenului, prin săpare cu sapa la adâncimea de 5 cm de iarbă şi buruieni şi transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru;

a.3) defrişări şi tăieri sau doborâri de arbori, operaţiuni care se aplică numai în ipoteza întâlnirii acestora în ansamblul lucrărilor de amenajare a peluzelor gazonate;

a.4) extragerea pământului vegetal se realizează prin săparea şi aruncarea pământului în depozit sau vehicul, îndepărtarea rădăcinilor, pietrelor şi a altor corpuri străine;

a.5) mobilizarea solului în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea şi finisarea suprafeţelor după mobilizarea solului; săparea şi întoarcerea pământului, cu sfărâmarea sumară a bulgărilor, nivelarea şi mărunţirea bulgărilor cu sapa şi grebla, finisarea prin greblarea repetată la metru pătrat de suprafaţă mobilizată, împrăştierea pământului cu lopata şi sfărâmarea bulgărilor;

a.6) însămânţarea gazonului se va face după aşternerea pământului vegetal şi mărunţirea fină a acestuia;

 1. b) însămânţarea gazonului cuprinde transportul în interiorul zonei de lucru, semănarea prin împrăştierea cu mâna, îngropatul cu grebla de grădină şi tasarea solului semănat cu tăvălugul de grădină;
 2. c) udatul terenului cu furtunul cuprinde întinderea furtunului şi racordarea la gura de apă, udarea şi manevrarea furtunului în timpul udării şi strângerea furtunului;
 3. d) întreţinerea peluzelor gazonate se realizează prin:

d.1) cosirea manuală a gazonului şi strângerea în grămezi, cu grebla, în zona de lucru;

d.2) plivirea buruienilor de pe peluze şi depozitarea lor la marginea zonei de lucru, în grămezi;

d.3) căratul buruienilor;

 1. e) rectificarea marginilor la peluze prin tăierea cu cazmaua a marginilor peluzei, strângerea şi transportul materialului rezultat.
 2. Resursele principale în vederea amenajării spaţiilor verzi sunt:
 3. a) resurse materiale – seminţe de plante, îngrăşăminte organice, apă;
 4. b) resurse umane – muncitori de deservire, peisagist, personal necalificat;
 5. c) utilaje – mijloace de transport, autocisternă cu dispozitiv de stropit.
 6. Activitatea de amenajare a spaţiilor verzi cu flori şi arbuşti se va realiza conform procedurilor tehnice din prezentul regulament.
 7. Domeniul public cu destinaţia „spaţii verzi” va avea specificat pe planul cadastral structura geologică a solului.
 8. Materialul dendrologic şi floricol utilizat va fi compatibil cu structura geologică a solului în care se plantează.
 9. Activităţile de amenajare şi extindere a spaţiilor verzi din diferite zone ale aceleiaşi localităţi vor fi coordonate în scopul evitării monotoniei peisagistice şi funcţionale.
 10. 19. Pentru realizarea lucrărilor de plantare a arbuştilor ornamentali în spaţiile verzi, se execută următoarele operaţiuni:
 11. săparea manuală a gropilor de diferite dimensiuni, cu păstrarea structurii solului şi separarea stratului de pământ vegetal;
 12. Plantarea arbuştilor ornamentali:
 13. a) extragerea arbuştilor cu sau fără balot de pământ la rădăcină se realizează prin săparea şanţului circular în jurul balotului, curăţarea şi tăierea rădăcinilor, finisarea şi ambalarea balotului, învelirea coroanei cu rogojini legate cu sfoară, protejarea bazei tulpinii prin înfăşurarea cu pânză de sac;
 14. b) fixarea arbuştilor în camion, stropirea cu apă a coroanei şi transportul în zona de lucru, la locul de plantare;
 15. c) mocirlitul rădăcinilor;
 16. d) aşezarea balotului în groapă;
 17. e) scoaterea ambalajului;
 18. f) astuparea cu pământ a gropilor de plantare;
 19. g) baterea pământului;
 20. h) executarea farfuriilor sau muşuroaielor;
 21. i) executarea primului udat;
 22. j) fasonarea coroanei.
 23. 20. Lucrările de plantări de flori şi plante perene se vor realiza astfel:
 24. plantări de flori:
 25. a) transportul ghivecelor cu flori în interiorul zonei de lucru;
 26. b) săparea gropilor pentru plantare;
 27. c) plantarea, udarea şi acoperirea cu pământ.
 28. plantarea plantelor perene:
 29. a) săparea în jurul plantei pentru formarea balotului;
 30. b) înfăşurarea balotului cu hârtie groasă şi legarea cu sârmă;
 31. c) săparea gropilor pentru plantare;
 32. d) transportul în interiorul zonei de lucru;
 33. e) plantarea;
 34. f) udarea.
 35. 21. Lucrările de întreţinere care se vor executa sunt:
 36. udarea plantaţiilor;
 37. a) desfăşurarea, cuplarea şi strângerea furtunului de apă la gura de apă;
 38. b) udatul propriu-zis;
 39. plivirea buruienilor:
 40. a) extragerea manuală a buruienilor cu unelte de plivit;
 41. b) depozitarea buruienilor la marginea zonei de lucru, în grămezi;
 42. c) căratul buruienilor;
 43. lucrări de combatere a bolilor şi dăunătorilor în plantaţii:
 44. a) mărunţirea şi prepararea amestecului de substanţe chimice pentru combatere şi umplerea aparatului;
 45. b) executarea stropirii sau prăfuirii prin acţionare manuală.
 46. 22. Resursele principale utilizate în vederea amenajării spaţiilor verzi cu arbuşti şi flori sunt:
 47. resurse materiale:
 48. a) răsaduri cu flori;
 49. b) plante perene;
 50. c) puieţi de arbuşti:
 51. d) îngrăşeminte organice;
 52. e) împletitură de sârmă;
 53. f) pânză de sac;
 54. g) apă.
 55. resurse umane:
 56. a) muncitori pentru deservire;
 57. b) peisagist;
 58. utilaje:
 59. a) mijloace de transport;
 60. b) autocisternă cu dispozitiv de stropit.
 61. 23. Amenajarea spaţiilor verzi cu arbori şi arbuşti se va realiza conform procedurii tehnice din prezentul regulament.
 62. 24. Plantarea gardului viu se va realiza astfel:
 63. executarea şanţului pentru plantat;
 64. scoaterea puieţilor din depozit;
 65. transportul puieţilor la locul de plantare şi repartizarea lor pe lungimea şanţului;
 66. fasonatul şi mocirlitul;
 67. plantatul puieţilor şi primul udat.
 68. 25. Lucrările de protejare a plantaţiilor care se vor executa sunt:
 69. udarea plantaţiilor:
 70. a) desfăşurarea, cuplarea şi strângerea furtunului la gura de apă;
 71. b) udatul propriu-zis;
 72. învelirea trunchiului cu funii din trestie cu apărători.
 73. În plantaţii lucrările de combatere a bolilor şi dăunătorilor se vor executa astfel:
 74. a) mărunţirea şi prepararea amestecului de substanţe chimice pentru combatere şi umplerea aparatului;
 75. b) executarea stropirii sau prăfuirii prin acţionare manuală.
 76. 26. Lucrările de întreţinere sau tăierile de corecţie se vor realiza astfel:
 77. tăierea ramurilor cu foarfeca sau ferăstrăul în vederea formării coroanei;
 78. netezirea tăieturilor cu cosorul;
 79. evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru;
 80. strângerea resturilor rezultate în urma tăierii şi îndepărtarea lor din zona de lucru.
 81. 27. Resursele principale utilizate în vederea amenajării spaţiilor verzi cu arbori şi arbuşti sunt:
 82. resurse materiale:
 83. a) arbori de foioase şi răşinoase;
 84. b) plante perene;
 85. c) puieţi şi arbuşti;
 86. d) îngrăşăminte organice;
 87. e) împletitură de sârmă;
 88. f) pânză de sac;
  g) apă;
 89. resurse umane:
 90. a) muncitori deservire;
 91. b) peisagist;
 92. c) personal necalificat;
 93. utilaje:
 94. a) mijloace de transport;
 95. b) autocisternă cu dispozitiv de transport.
 96. 28. Activitatea de producere a materialului dendrologic şi floricol necesar amenajării, decorării şi înfrumuseţării zonelor verzi adiacente tramei stradale şi a locurilor de agrement se va realiza conform procedurilor tehnice din prezentul regulament şi este condiţionată de existenţa la punctul de lucru a următoarelor documente:
 97. a) documentaţia de execuţie;
 98. b) instrucţiunile de lucru şi fişele tehnologice;
 99. c) certificatele de calitate şi declaraţiile de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmează a fi puse în operă;
 100. d) dovezile faptului că materialele neconforme sunt ţinute sub control;
 101. e) asigurarea la punctul de lucru, prin grija şefului de punct de lucru a materialelor necesare execuţiei;
 102. f) asigurarea cu personal executant instruit şi testat privind prevederile din procedura tehnică.
 103. 29. Materialele floricole ( anuale, bianuale, perene) şi materialele dendrologice (arbuşti de foioase, arbuşti de răşinoase) se vor produce în sere şi pepiniere.
 104. 30. Materialul săditor de calitate, reprezentat de plante care să dezvolte în totalitate, la locul de plantare, caracterele genetice proprii solului, se va realiza prin respectarea tuturor cerinţelor tehnologice de producere a sortimentului de flori, arbuşti şi arbori.
 105. 31. Plantele anuale de grădină se vor obţine prin semănare directă în teren pentru cele ce nu suportă transplantarea sau prin producerea de răsaduri pentru speciile cu pretenţii mari faţă de căldură.
 106. 32. Înmulţirea culturilor floricole se va realiza prin utilizarea de seminţe a căror calitate să fie garantată prin certificatele de calitate emise de producătorul acestora.
 107. 33. Timpul optim de semănare a florilor anuale se va stabili în funcţie de specie, de condiţiile climaterice ale zonei, de data când se doreşte vânzarea sau plantarea în aer liber şi de spaţiul de încolţire de care se dispune:
 108. 34. Răsadurile se vor produce prin semănarea în lădiţe sau direct în pământ aşezat în răsadniţe ori solarii.
 109. 35. Înmulţirea materialului săditor la florile perene se va face prin divizarea tufei, drajoni, marcotaj, rizomi, bulbi şi tuberobulbi.
 110. 36. Producerea arborilor şi arbuştilor se va realiza pe cale generativă şi vegetativă.
 111. 37. La producerea materialului dendro-floricol se vor asigură şi se vor respecta normele de protecţie a muncii şi de stingere a incendiilor, specifice acestor activităţi.
 112. 38. Îndeplineşte orice alte sarcini date de către şefii ierarhici

 

7.3  Compartiment întreţinere grupuri sanitare

 1. Administrarea şi exploatarea băilor şi a WC-urilor publice se va realiza cu respectarea legislaţiei în vigoare specifice unităţilor în care se prestează servicii pentru populaţie, pe care le vom numi în continuare unităţi.
 2. Unităţile vor fi racordate la sistemele publice de alimentare cu apă potabilă sau la surse proprii de apă care să corespundă condiţiilor de calitate pentru apă potabilă şi vor fi dotate cu instalaţii interioare de alimentare cu apă şi canalizare, conform normativelor în vigoare.
 3. Unităţile vor fi racordate la sistemele publice de canalizare a apelor uzate; în cazul în care nu există sistemul public de canalizare, unităţile îşi vor prevedea instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate astfel încât să nu polueze solul, apele sau aerul.
 4. Instalaţiile interioare de distribuţie a apei potabile şi de evacure a apelor uzate, sifoane de pardoseală şi obiectele sanitare vor fi menţinute în permanentă stare de funcţionare, luându-se toate măsurile necesare în acest sens.
 5. Dezinsecţia profilactică se va efectua periodic; intervalul maxim între două dezinsecţii va fi de 3 luni.
 6. Deratizarea profilactică se va efectua periodic, la intervale de maximum 6 luni.
 7. Între operaţiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecţie şi deratizare curente, de întreţinere, în funcţie de prezenţa vectorilor.
 8. Numărul maxim de persoane care vor utiliza simultan baia nu va depăşi capacitatea proiectată şi autorizată sanitar. Suprafaţa încăperilor cu căzi individuale va fi de minim 6 mp, iar cabina de duş va avea minim 4 mp.
 9. WC-urile publice au dotarea specifică prevăzută în normele de proiectare.
 10. Îndeplineşte orice alte sarcini date de către şefii ierarhici superiori.

 

 

 

Art. 9. Asanarea şi amenajarea terenurilor mlăştinoase din perimetru localităţii

1) Asanarea şi amenajarea terenurilor mlăştinoase din perimetru localităţii se va face pe baza prevederilor planurilor de urbanism general al localităţii.

2) Pe baza amenajărilor de acest tip vor sta studii de specialitate şi proiecte de execuţie, întocmite, prin grija autorităţii locale, de către un proiectant autorizat.

3) Studiile de specialitate vor ţine cont de mărimea zonelor mlăştinoase, de cauza apariţiei acestora, indicând soluţiile tehnice cele mai adecvate pentru eliminarea şi îndepărtarea apei în exces, inclusiv destinaţia terenurilor asanate după executarea lucrărilor prevăzute în studii.

4) Consiliul local va asigură fondurile pentru realizarea studiilor şi a investiţiilor ce rezultă din proiectele pe baza studiilor.

5) Consiliul local va hotărî modul de gestionare, de exploatare şi întreţinere a construcţiilor şi instalaţiilor care asigură asanarea perimetrelor mlăştinoase, inclusiv măsurile de valorificare a terenurilor rezultate.

 

 

Art. 10. Amenajarea cursurilor de apă ce traversează localitatea

1) Amenajarea cursurilor de apă ce traverseză oraşul, prin lucrări de îndiguire, dirijare şi asigurare a scurgerii apei, se face pe baza prevederilor planului de urbanism general.

2) La baza amenajărilor de acest tip vor sta prevederile planurilor generale de amenajare a bazinului hidrografic de care aparţine cursul de apă ce face obiectul amenajării, plan ce se întocmeşte prin grija autorităţilor de gospodărire a apelor competente, precum şi un studiu de specialitate şi un proiect de execuţie întocmite prin grija autorităţii publice locale competente, din care să rezulte măsurile concrete care se iau în interiorul sau în extravilanul localităţii pentru a pune în aplicare măsurile rezultate din aceste documente.

3) În cazul în care măsurile rezultate implică mai multe comunităţi locale distincte, studiile de specialitate şi proiectele de execuţie se realizează prin grija autorităţii administraţiei publice judeţene sau centrale, după caz.

4) Autorităţile administraţiei publice locale judeţene vor urmări asigurarea fondurilor pentru realizarea studiilor şi a investiţiilor necesare ce rezultă din proiectele de execuţie întocmite pe baza studiilor.

5) Studiile şi proiectele de execuţie vor evidenţia construcţiile şi instalaţiile necesare pentru amenajarea cursului de apă, inclusiv eventualele folosinţe suplimentare ale cursului de apă menţionat.

6) Autoritatea administraţiei publice locale sau judeţene va hotărâ modul de gestionare, de exploatare şi de întreţinere a construcţiilor şi instalaţiilor care asigură amenajarea cursurilor de apă ce traversează localitatea/localităţile.

 

 

Capitolul 4

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, ALE OPERATORILOR ŞI UTILIZATORILOR SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT

 

Art. 11. Drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale

 1. Autorităţile publice locale acţionează în numele şi în interesul comunităţilor locale pe care le reprezintă şi răspunde faţă de acestea pentru:
 2. a) modul în care gestionează şi administrează infrastructura edilitar – urbană a unităţii administrativ – teritoriale;
 3. b) modul în care organizează, coordonează şi controlează serviciile de administrare a domeniului public şi privat.
 4. Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii:
 5. a) stabilirea strategiilor de dezvoltare şi funcţionare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat;
 6. b) luarea iniţiativelor şi adoptarea hotărârilor privitoare la serviciile de administrare a domeniului public şi privat;
 7. c) exercitarea competenţelor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legislaţiei în vigoare, referitoare la serviciile de administrare a domeniului public şi privat.
 8. Autorităţile administraţiei publice locale au în raport cu operatorii următoarele drepturi:
 9. a) să verifice, să solicite refundamentarea şi să aprobe structura, nivelurile şi ajustările preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat;
 10. b) să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanţă şi parametrii de eficienţă la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepţia situaţiilor care nu se datorează operatorului de serviciu.
 11. Autorităţile administraţiei punlice locale au următoarele obligaţii:
 12. a) să asigure un mediu de afaceri concurenţial şi transparent şi să asigure un tratament egal tuturor operaţiunilor;
 13. b) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile publice privind pregătirea ofertelor şi participarea la licitaţii;
 14. c) să elaboreze şi să aprobe documentele necesare organizării şi desfăşurării procedurilor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat;
 15. d) să aducă la cunoştinţa publică, în condiţiile legii, hotărârile şi dispoziţiile al căror obiect îl constituie serviciile de administrare a domeniului public şi privat;
 16. e) să atribuie contractele de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, în conformitate cu prevederile legale;
 17. f) să respecte şi să îndeplinească obligaţiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii;
 18. g) să achite contravaloarea prestaţiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale;
 19. h) să păstreze confidenţialitatea, în condiţiile legii, a informaţiilor cu privire la activitatea operatorilor, altele decât cele publice.

 

Art. 12. Drepturile şi obligaţiile operatorului

 1. Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se înscriu în caietele de sarcini, în reglementările serviciului de administrare a domeiului public şi privat şi în contractele de delegare a gestiunii, urmărindu-se asigurarea şi menţinerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora.
 2. Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, indiferent de forma de organizare şi/sau de forma de proprietate, au calitatea de autoritate contractantă şi au obligaţia de a efectua achiziţii publice potrivit reglementărilor legale în vigoare.
 3. Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domenilui public şi privat au următoarele drepturi:
 4. a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantităţii şi calităţii acestora;
 5. b) să propună autorităţilor administraţiei publice locale ajustarea periodică a preţurilor şi a tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare;
 6. c) să sisteze furnizarea/prestarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat către utilizatorii care nu şi-au achitat contravaloarea facturilor, inclusiv majorările de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată. Reluarea furnizării/prestării serviciilor se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii, cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării furnizării/prestării, fiind suportate de utilizator.
 7. Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public şi privat au faţă de utilizatori următoarele obligaţii:
 8. a) să presteze utilizatorilor cu care au încheiat contracte de furnizare/prestare a serviciului, în conformitate cu clauzele prevăzute în contract;
 9. b) să deservească toţi utilizatorii din aria de acoperire;
 10. c) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale în caietele de sarcini sau în contractele de delegare a gestiunii;
 11. d) să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării, funcţionării şi dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii şi prevederilor legale în vigoare;
 12. e) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achiziţii publice de lucrări, bunuri şi servicii;
 13. f) să asigure finanţarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a propriilor salariaţi.

 

Art. 13. Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor

Utilizatorii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat au următoarele drepturi:

 1. a) acces neîngrădit la informaţiile publice privind serviciile de administrare a domeniului public şi privat;
 2. b) garantarea accesului şi a dreptului de a beneficia de serviciile de administrare a domeniului public şi privat din aria de acoperire a operatorului;
 3. c) de a beneficia de prevederile hotărârilor şi deciziilor cu privire la serviciile de administrare a domeniului public şi privat;
 4. d) de a contesta, în condiţiile legale, prevederile adoptate de consiliul local prin hotărâri proprii.

 

Art. 14. Utilizatorii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat au următoarele obligaţii:

 1. a) să respecte clauzele contractului de furnizare/prestare şi să îşi achite obligaţiile de plată în conformitate cu prevederile acestora;
 2. b) să achite sumele reprezentând contravaloarea serviciilor facturate, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii;
 3. c) să plătească dobânzi şi penalităţi de întârziere egale cu cele stabilite pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat, în cazul în care contravin precizărilor de la lit. b);
 4. d) să respecte prevederile regulamentelor serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, în caz contrar vor fi pasibili de a fi penalizaţi sau, în anumite cazuri, să li se sisteze serviciul prestat.

 

 

Capitolul 5

FINANŢAREA SERVICIILOR DIN CADRUL DIRECȚIEI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT

 

 

Art. 15.

1) În funcţie de natura activităţii, serviciile de administrare a domeniului public şi privat pot fi servicii care desfăşoară activităţi de natură economică şi care se autofinanţează sau servicii care desfăşoară activităţi de natură instituţional-administrativă ori socială şi care sunt finanţate prin alocaţii bugetare.

2) Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi exploatare ale serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se asigură astfel:

 1. a) din veniturile proprii ale operatorilor sau din bugetele locale ale unităţilor administrativ- teritoriale, după caz, dacă serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt gestionate direct de autorităţile administraţiei publice locale;
 2. b) din bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor, dacă serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt organizate şi se realizează prin delegare de gestiune.

3) În cazul finanţării potrivit alin.2 lit. b), în funcţie de natura şi de specificul activităţii edilitar-gospodăreşti desfăşurate/prestate şi de modul de organizare şi subordonare a operatorului, se pot acorda în completare subvenţii de la bugetele locale.

 1. Cheltuielile curente pentru asigurarea funcţionării propriu-zise a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat şi efectuării/prestării activităţilor edilitar-gospodăreşti specifice acestora, respectiv pentru întreţinerea, reabilitarea şi exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente, se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor, preţurilor sau taxelor legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate sau prin subvenţii de la bugetul local, cu respectarea următoarelor condiţii:
 2. a) organizarea şi desfăşurarea pe princpii şi criterii comerciale şi concurenţiale a activităţii prestate;
 3. b) protejarea autonomiei financiare a operatorilor;
 4. c) reflectarea costului efectiv al furnizării/prestării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat în structura şi nivelul tarifelor, ale preţului biletelor sau ale taxelor locale practicate;
 5. d) ajustarea periodică a preţurilor, tarifelor şi taxelor;
 6. e) recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife, preţul biletelor sau prin taxele locale;
 7. f) acoperirea prin tarife, preţul biletelor şi prin taxele locale cel puţin a sumelor investite şi a cheltuielilor curente de funcţionare şi de întreţinere a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat;

5) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a legislaţiei privind achiziţiile publice de lucrări, bunuri şi servicii şi cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului.

6) Finanţarea lucrărilor de investiţii se asigură din următoarele surse:

 1. a) subvenţii de la bugetul local, în funcţie de natura şi de modul de organizare şi funcţionare a serviciului de administrare a domeniului public şi privat;
 2. b) credite bancare, interne sau externe, garantate de autorităţile administraţiei publice locale;
 3. c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;
 4. d) taxe speciale instituite în condiţiile legii;
 5. e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat;
 6. f) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiţii realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanţare participă şi Guvernul;
 7. g) venituri proprii ale operatorului;
 8. h) alte surse constituite potrivit legii.
 9. În cazul gestiunii delegate contractele vor prevedea sarcinile concrete ce revin, pe de o parte, autorităţilor administraţiei publice locale şi pe de altă parte, operatorilor în ceea ce priveşte finanţarea şi realizarea obiectivelor, respectiv ale programelor de investiţii.
 10. Investiţiile pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitar-urbane care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de delegare a gestiunii, dacă la încheierea contractului nu s-a convenit altfel şi se vor amortiza de către operator pe durata contractului. În contractul de delegare a gestiunii se va preciza modul de repartiţie a bunurilor realizate la încetarea din orice cauză a contractului.

 

 

Capitolul 6

PREŢURI, TARIFE ŞI TAXE

 

Art. 16.

 1. Aprobarea preţurilor şi/sau a tarifelor se face de către consiliul local cu avizul autorităţilor de reglementare locale.
 2. Cuantumul şi regimul taxelor locale se stabilesc anual de către consiliul local, în conformitate cu prevederile legale.
 3. Aplicarea de către operatori a preţurilor şi tarifelor avizate şi aprobate conform alineatului 2 din prezentul articol este obligatorie.
 4. Preţurile şi tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerinţe:
 5. a) asigurarea furnizării/prestării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat la nivelurile de calitate şi la indicatorii de performanţă stabiliţi de consiliile locale prin caietele de sarcini, regulamentul serviciului şi prin contractele de delegare a gestiunii, după caz;
 6. b) realizarea unui raport de calitate/cost cât mai bun pentru serviciile de adminstrare a domeniului public şi privat furnizate/prestate pe perioada angajată şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante;
 7. c) asigurarea exploatării şi întreţinerii eficiente a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ – teritoriale, afectate serviciului de administrare a domeniului public şi privat.
 8. În cazul organizării şi funcţionării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat în modalitatea gestiunii delegate, consiliul local poate aproba finanţarea dezvoltării acestor servicii din bugetele locale numai dacă din studiile tehnico-economice realizate de organisme independente rezultă că majoritatea utilizatorilor nu pot suporta majorarea tarifelor şi/sau preţurilor corespunzător dezvoltărilor propuse.
 9. Pentru menţinerea echilibrului contractual orice alocaţie bugetară pentru dezvoltarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat şi/sau a infrastructurii edilitar-urbane aferente va putea fi aprobată de consiliul local numai dacă determină o reducere, corespunzător alocaţiei acordate a tarifului/preţului şi/sau o creştere a calităţii serviciilor, inclusiv prin reducerea timpului de punere în funcţiune a acestora.

 

 

 

Capitolul 7

RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI

 

Art. 17.

 1. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament-cadru atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.
 2. Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să sancţioneze operatorii prestatori de servicii de administrare a domeniului public şi privat în cazul în care aceştia nu furnizează sau nu prestează serviciile de administrare a domeniului public şi privat la nivelul indicatorilor de calitate şi de eficienţă stabiliţi în contractul de delegare, prin:
 3. a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor, suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficienţele constatate. Penalizările vor fi definite în contractul de delegare a gestiunii sau în regulamentul serviciului de administrare a domeniului public şi privat;
 4. b) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune şi rezilierea contractului de delegare a gestiunii dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constată încălcarea repetată a obligaţiilor contractuale.
 5. Sancţiunile aplicate potrivit alin. 2 se comunică autorităţii naţionale de reglementare.
 6. În situaţiile prevăzute la alineatul 2 lit. b) autorităţile administraţiei publice locale pot solicita autorităţii naţionale de reglementare anularea licenţei de operare.

 

Capitolul 8

DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 18. Regulamentul Direcției administrarea domeniului public şi privat se va supune aprobării consiliului local şi va intra în vigoare în 30 de zile de la data aprobării acestuia.

Art. 19.  În vederea asigurării unei administrări corecte şi eficiente a domeniului public şi privat, Direcția  administrarea domeniului public şi privat organizează licitaţii pentru achiziţii de produse, prestări servicii, lucrări, emite comenzi şi încheie contracte, în condiţiile legii.

Art. 20. Conducerea curentă a Direcției administrarea domeniului public şi privat este asigurată de către directorul executiv.

Directorul executiv răspunde de organizarea şi conducerea activităţii Direcției conform fişei postului.

Art. 21. În exercitarea atribuţiunilor sale Directorul executiv al Direcției administrarea domeniului public şi privat emite decizii.

Art. 22.  În cadrul Direcției administrarea domeniului public şi privat sunt cuprinse două categorii de personal: funcţionari publici şi personal contractual.

Art. 23. Pentru ocuparea funcţiilor publice şi a funcţiilor ocupate de personalul contractual din cadrul Direcției administrarea domeniului public şi privat se vor organiza concursuri în conformitate cu prevederile legale, numirea funcţionarilor se va face prin decizii ale directorului executiv.

Contractele individuale de muncă ale personalului contractant se vor încheia cu directorul Direcției administrarea domeniului public şi privat.

Art. 24. Repartizarea sarcinilor concrete de muncă se va face de către directorul Direcției, pentru fiecare salariat prin fişa postului.

Art. 25.  Directorul Direcției administrarea domeniului public şi privat are obligaţia de a asigură cunoaşterea şi respectarea de către toţi salariaţii din subordine a prezentului Regulament.

Art. 26.  Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici din cadrul Direcției administrarea domeniului public şi privat a îndatoririlor de serviciu corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională, morală şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora conform legislaţiei în vigoare.

Art. 27. Directorul executiv dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica conform legii, sancţiunile disciplinare pentru abaterile disciplinare săvârşite de către funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcției administrarea domeniului public şi privat.

În acest sens directorul Direcției va întocmi regulamentul intern conform prevederilor Codului muncii.

Art. 28. Prezentul regulament se completează cu reglementările legale în vigoare.

Orice modificare a prezentului regulament va fi supusă aprobării Consiliului local.

Petroşani, 31.01.2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

      FLORIAN BICAN                                                                               SECRETAR

                                                                                                                 ADRIAN NEGOE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>