ANUNT – organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de sef birou administrare patrimoniu, fond locativ de stat, spatii cu altă destinatie, gradul II

 În conformitate cu prevederilel art.386 lit.a și art.618 alin.3 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, raportat la prevederile H.G.R. nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat a municipiului Petroșani, organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă  de șef birou administrare patrimoniu, fond locativ de stat, spații cu altă destinație, gradul II.

Condiţii generale: 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465, alin.3 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Condiţiile de participare:

– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

– să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art.468, alin.2, lit.a din O.U.G. nr.57/2019, repectiv vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani;

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– studii universitare de master absolvite în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

 Atribuțiile postului:

 • Asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sau ale Primarului, pentru ținerea evidenței, valorificarea și buna administrare a domeniului public și privat al municipiului, conform legii după înscrierea în evidențele contabile;
 • Participă la toate acțiunile care vizează actualizarea evidenței, administrarea, exploatarea, conservarea și întreținerea domeniului public și privat al municipiului;
 • Asigură evidența mișcărilor patrimoniului apartinând primăriei municipiului;
 • Elaborarea de documentații privind trecerea bunurilor din domeniul public în cel privat;
 • Constituie și exploatează baza de date referitoare la situația juridică a imobilelor;
 • Propune legalizarea situațiilor juridice ale imobilelor (terenuri și clădiri) apartinând domeniului public și privat al municipiului;
 • Asigură înregistrarea în evidențele unității administrativ teritoriale, a terenurilor și construcțiilor care, potrivit dispozițiilor legale, sunt proprietatea municipiului;
 • Asigură elaborarea în termen a documentațiilor pentru ședințele consiliului local, ce privesc activitățile de care răspunde;
 • Elaborează proiecte de hotărâri pentru aplicarea G 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
 • Gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare
 • Îndeplinete orice atribuții din sfera de activitate menționate în legile din domeniu în vigoare sau la solicitarea șefului ierarhic superior;
 • Verifică și coordoneaza întreaga activitate a fondului locativ de stat.

 

Bibliografia pentru  concurs:

 • U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ-Partea a VI-a, Titlul II;
 • Constituția României;
 • Legea 114/1996 legea locuinței, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare;
 • Ordinul 3471/2008 pentru probarea Normelor Metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Decret lege 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație;
 • Lege 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv

republicările, modificările şi completările acestora.

Concursul constă în 3 etape succesive:

– selecţia dosarelor de înscriere;

– proba scrisă;

– interviul.

Concursul se va organiza la sediul Primariei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr.93 în data de 12.09.2019, ora 10, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior, cu respectarea termenelor prevăzute de H.G.R. 611/2008.

Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani din data de 12.08.2019, până în data de 02.09.2019, ora 16, după ce vor fi verificate de secretarul comisiei de concurs.

Dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul de promovare în funcţia  publică de conducere sus mentionată  va conţine în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere la concurs (compartiment resurse umane sau pe www petrosani.ro);
 2. curiculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 6. f) copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. h) cazierul administrativ.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus si în original.

 

Director Executiv,

Preda Laurențiu Ciprian

 

Compartiment  resurse umane,

Pavel Raluca Cristina

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>