ANUNŢ – Achiziţia serviciilor de proiectare şi a lucrărilor de execuţie la obiectivul “Construire soclu”

Denumire contract:

Achiziţia serviciilor de proiectare şi a lucrărilor de execuţie la obiectivul “Construire soclu, amplasare statuie, intersecţia DN66 cu strada Mihai Viteazu, din municipiul Petroşani judeţul Hunedoara

Data limită depunere oferta:

09.09.2019

Tip anunţ: Cumpărări directe

Tip contract: lucrări (proiectare şi execuţie)

Cod şi denumire CPV: 45262311-4 lucrări de structură de bază din beton;

71325000-2 servicii de proiectare a fundaţiilor.

Valoarea estimată:    151.364,00 RON

Descriere contract:

Contract de lucrări având ca obiect proiectarea, execuţia şi asistenţa tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţii “Construire soclu, amplasare statuie, intersecţia DN66 cu str. Mihai Viteazu, din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara

Condiţii referitoare la contract:

Se va încheia un contract de achiziţie publică de proiectare, execuţie lucrări şi asistenţă tehnică din partea proiectantului. Garanţia de bună execuţie este de 10% din valoarea fără TVA a contractului şi se constituie conform H.G. nr.395/2016.

Condiţii de participare:

Până la data limită de depunere a ofertelor, operatorii economici vor transmite oferta pe e-mail sau o vor depune la registratură. Oferta va cuprinde: Formularele nr.1-7, Modelul de contract însuşit. Ocupantul primului loc va prezenta până la data semnării contractului următoarele: Certificatul constatator emis de ONRC cu informaţii reale/actuale la data prezentării acestuia şi obiectul contractului să aibă corespondenţă în codul CAEN; documente justificative din care să reiasă că a mai prestat în ultimii 3 ani servicii similare obiectului contractului, respectiv, în domeniul construcţiilor civile sau industriale/fundaţii (contracte, certificate de predare-primire, recomandări, procese verbale de recepţie, certificate constatatoare) precum şi documente justificative din care să reiasă că a mai executat în ultimii 5 ani lucrări similare obiectului contractului respectiv în domeniul construcţiilor civile sau industriale/fundaţii (contracte, recomandări, procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, procese verbale de recepţie finală, certificate constatatoare). Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ publicitar şi vor respecta în totalitate cerinţele caietului de sarcini. Achiziţia directă se va finaliza în SEAP.

Criterii de atribuire:

Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare:

Achiziţia directă nu este o procedură propriu-zisă şi nu sunt aplicabile prevederile Legii nr. 101/2016. Ofertanţii trebuie să fie obligatoriu înscrişi în SEAP. Achiziţia directă se va realiza prin utilizarea catalogului electronic pus la dispoziţie de SEAP doar cu ofertantul clasat pe primul loc după verificarea ofertelor şi aplicarea criteriului de atribuire, urmând ca acesta şă fie invitat să posteze propunerea sa financiară în SEAP, la solicitarea autorităţii contractante. Depăşirea termenului limită stabilit în anunţ înseamnă că ofertele respective nu vor fi luate în considerare, fiind considerate întârziate şi vor fi retumate nedeschise. Studiul de fezabilitate şi documentaţia aferentă poate fi consultată pe site-ul www.adpp-petroşani.ro.

__________________________

Documente:

caiet sarcini soclu
Formulare
instructiuni pentru ofertanti soclu
proiect contract soclu
SF Construire soclu amplasare statuie intersecția DN66 cu str.M.Viteazu parte desenata
SF Construire soclu, amplasare statuie intersecție DN66 cu str.M.Viteazu-parte scrisă
Studiu geo pentru construire soclu amplasare statuie intersecția DN 66 cu strada Mihai Viteazu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>